Kurz: Základná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany

Popis kurzu

Cieľom kurzu je aby absolvent kurzu získal teoretické, praktické vedomostí v oblasti projektovania požiarnej ochrany, posudzovanie požiarneho rizika, požiarna bezpečnosť stavieb, technológie vypracovania projektov PO, posudzovanie stavebných konštrukcií.

Súčasťou výuky je praktická časť (40 hodín): riešenie protipožiarnej bezpečnosti jednotlivých druhov stavieb.Obsah kurzu

Vydaný doklad: Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy

Ako našu prácu hodnotia naši klienti na www.vzdelavanie-ke.sk/referencie

Pre absolventa kurzu ŠPECIALISTA POŽIARNEJ OCHRANY v prípade absolvovania akreditovaného kurzu LEKTOR je cena 170 €.

Tešíme sa na VásCieľová skupina

  • Odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany môže získať fyzická osoba, ktorá má najmenej vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore požiarna ochrana alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa technického smeru.
  • Súčasťou prihlášky na overenie odbornej spôsobilosti na MV SR Prezídium HaZZ je:
  1. potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy vo vymedzenom rozsahu u právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
  2. overený doklad o najvyššom stupni ukončeného vzdelania u žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany po absolvovaní základnej odbornej prípravy.

Celkový počet hodín: 200 hod.

Možnosť platby na splátky, REPASPoznámka k cene

možnosť platby na splátky, REPASKontaktná osoba

Ing. Radomíra Šefčíková
+421 908 975 040
info@vzdelavanie-ke.sk


Organizátor