DETAIL KURZU

AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA ŠPECIALISTOV POŽIARNEJ OCHRANY

Od:

VZDELÁVANIE Košice s.r.o.

Košice

Popis kurzu

Aktualizačná odborná príprava špecialistov technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

  • Súčasťou prihlášky na overenie odbornej spôsobilosti na MV SR Prezídium HaZZ je:
  1. potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy vo vymedzenom rozsahu u právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
  2. fotokópia platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti u žiadateľa o pravidelné overenie odbornej spôsobilosti po absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy.
Obsah kurzu

Vydaný doklad: potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy

Študijný materiál: vypracované otázky na ústnu časť skúšky

Cieľová skupina

Náplň kurzu:

  • prehľad o nových platných legislatívnych predpisoch, o novelách a zmenách v legislatívnych predpisoch
  • praktická časť : riešenie protipožiarnej bezpečnosti jednotlivých druhov stavieb – obsah a postup riešenia protipožiarnej bezpečnosti.
  • výmena poznatkov z praxe medzi účastníkmi kurzu

Počet hodín: 50

Kontaktná osoba

Ing. Radomíra Šefčíková
+421 908 975 040
info@vzdelavanie-ke.sk

Hodnotenie
Organizátor