Kurz: Six Sigma pre vrcholový manažment

Popis kurzu

 • Oboznámenie sa so základnými princípmi stratégie Six Sigma.
 • Model zlepšovania Six Sigma (DMAIC).

Cieľ tréningu:

 • zjednotiť terminológiu, poznatky, informácie o implementovaní Six sigma pre implementáciu v podmienkach spoločnosti.Na základe spoločných poznatkov a odporúčaní z prvej časti pripraviť spoločne plán pre implementáciu konceptu Six sigma.Obsah kurzu

Obsah tréningu:

MODUL 1 Úvod:

 • Čo je Six Sigma.
 • Základné princípy a pojmy programu zlepšovania Six Sigma.
 • Náklady na zlú kvalitu (COPQ).
 • Model zlepšovania Six Sigma (DMAIC).

Krok 1: Definovanie:

 • Identifikácia kľúčových procesov.
 • Identifikácia požiadaviek zákazníkov kľúčových procesov (QFD – Quality Function Deployment).
 • Výber projektu a stanovenie cieľov projektu (Policy Deployment – dekompozícia cieľov).

MODUL 2 Krok 2: Meranie:

 • Analýza súčasnej výkonnosti procesu.
 • Overenie a potvrdenie cieľov projektu.
 • Matica rozloženia funkcií (FDM – Function Deployment Matrix).
 • Metóda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis).
 • Analýza meracieho systému.
 • Spôsobilosť procesu (indexy spôsobilosti).
 • Výpočet úrovne sigma (DPU, DPO, DPMO).
 • Výťažnosť procesu (FY – Final YIELD).

MODUL 3 Krok 3: Analýza:

 • Určenie vzájomných vzťahov medzi vstupmi a výstupmi procesu.
 • Určenie zdrojov rozptylu (kolísania výstupov z procesu).
 • Analýza silových polí (FTA – Force Field Analysis).
 • Testovanie hypotéz.
 • Korelačná a regresná analýza.
 • Určenie úzkych miest.
 • Hlavné typy strát a analýza príčin strát.

MODUL 4 Krok 4: Zlepšovanie:

 • Generovanie návrhov na zlepšenie (odstránenie hlavných príčin problému).
 • Výber najlepších návrhov (matica priorít).
 • Navrhovanie experimentov (DOE – Design of Experiments).
 • Vyhodnotenie dopadu na výkonnosť procesu.
 • Akčný plán realizácie navrhovaných opatrení na zlepšenie.
 • Realizácia overených riešení.

MODUL 5 Krok 5: Kontrola a riadenie:

 • Overenie výsledkov projektu.
 • Vypracovanie kontrolného a riadiaceho plánu (Control Plan).
 • Monitorovanie procesu.Cieľová skupina

Vrcholový manažmentCertifikát

Certifikát o absolvovaní tréninguKontaktná osoba

PhDr. Iveta Žeravíková, PhD.
+421 915 958 739
info@ceitacademy.eu