Six Sigma Yellow Belt

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Pochopenie základných princípov stratégie Six Sigma.
 • Tréning pracovníkov na vysvetlenie základných nástrojov Six Sigma pri zlepšovaní procesov.

Cieľová skupina

Pracovníci, ktorí sa budú zaoberať problematikou Six Sigma ako členovia tímov zlepšovania – Yellow Belts.

Obsahová náplň

MODUL 1 Úvod:

 • Čo je Six Sigma.
 • Základné princípy a pojmy programu zlepšovania Six Sigma.
 • Interní a externí zákazníci.
 • Náklady na zlú kvalitu (COPQ).
 • Model zlepšovania Six Sigma (DMAIC).

Krok 1: Definovanie:

 • Identifikácia kľúčových procesov.
 • Definovanie výstupov kľúčových procesov a procesov (postupový diagram).
 • Identifikácia hlavných príležitostí (brainstorming, Paretova analýza).
 • Výber projektu a stanovenie cieľov projektu (Policy Deployment – dekompozícia cieľov).

MODUL 2 Krok 2: Meranie:

 • Popis procesu vybraného na zlepšovanie (postupový diagram procesu).
 • Analýza súčasnej výkonnosti procesu.
 • Zber a analýza údajov z procesu (formuláre pre zber údajov, stratifikácia, diagram príčin a následkov, Paretova analýza).
 • Výťažnosť procesu (FY – Final YIELD).

MODUL 3 Krok 3: Analýza:

 • Určenie vzájomných vzťahov medzi vstupmi a výstupmi procesu.
 • Určenie zdrojov rozptylu (kolísania výstupov z procesu).
 • Analýza údajov v matici.
 • Hlavné typy strát a analýza príčin strát.

MODUL 4 Krok 4: Zlepšovanie:

 • Generovanie návrhov na zlepšenie (odstránenie hlavných príčin problému).
 • Výber najlepších návrhov (matica priorít).
 • Vyhodnotenie dopadu na výkonnosť procesu.
 • Akčný plán realizácie navrhovaných opatrení na zlepšenie.
 • Realizácia overených riešení.

MODUL 5 Krok 5: Kontrola a riadenie:

 • Overenie výsledkov projektu.
 • Monitorovanie procesu.
 • Regulačné diagramy.
 • Štatistická regulácia procesov (SPC – Statistical Process Control).
 • Vizualizácia výsledkov.
 • Návrh ďalších projektov zlepšovania.

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní tréningu

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Iveta Žeravíková, PhD.
mobil: +421 915 958 739
e-mail: info@ceitacademy.eu

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/513 74 35
mobil: +421 915 958 739
email: info@ceitacademy.eu
web: www.ceitgroup.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape