calendar capacity company course info location price sale search

Autonómna údržba

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom kurzu je naučiť účastníkov ako pripraviť operátorov na autonómnu údržbu tak , aby vykonávali niektoré časti údržby namiesto údržbárov. Naučíte sa potrebné kroky, ktoré zapoja operátorov do údržby zariadení a ich náradí, nástrojov pomocou denných činností mazania, čistenia, zisťovania abnormalít a precíznosti zisťovania kontrol.

PO UKONČENÍ TRÉNINGU BUDÚ ÚČASTNÍCI:

 • ovládať všetky piliere TPM podľa JIPM (Celková Efektívnosť Zariadenia, Autonómnu údržbu, Preventívnu a plánovanú údržbu,…),
 • schopní rozpoznať, identifikovať straty na výrobnom stroji, resp. na zariadení,
 • vedieť zadeliť straty do rôznych skupín podľa ukazovateľa CEZ (OEE),
 • vedieť čo predstavuje pojem autonómna údržba, vedieť implementovať 7 krokov autonómnej údržby,
 • schopní vytvoriť dokumentácie, podklady pre implementáciu,
 • vedieť zistiť a určiť úlohy jednotlivých zamestnancov pri implementácii autonómnej údržby,
 • poznať a vedieť navrhnúť optimálne metódy pre riadenie projektu,
 • poznať spôsoby a druhy auditov

Cieľová skupina

Všetci pracovníci údržby (údržbári, plánovači údržby, majster údržby, stredný manažment údržby)

Obsahová náplň

 • Vývoj údržby, vznik TPM, Henrichov zákon, životnosť zariadení.
 • TPM piliere
 • Straty na výrobných strojoch a zariadeniach – rozdelenie strát.
 • Úvod do autonómnej (výrobnej) údržby.
 • Dôvody, prečo sa zavádza autonómna (výrobná) údržba.
 • Základy 7 krokov autonómnej (výrobnej) údržby.
 • Dokumenty a materiály pre autonómnu (výrobnú) údržbu.
 • Spôsoby vizualizácie pri autonómnej údržbe – Piktogramy
 • Štandardy autonómnej údržby.
 • Auditovanie Autonómnej údržby/ TPM /
 • Praktické ukážky používania vizualizácie v autonómnej (výrobnej) údržbe
 • Prepojenie AÚ s Plánovanou údržbou
 • Príklady zavádzania z iných firiem.

Lektor:
Ing.Peter Prekop, Ing.Miroslav Giraltoš

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

08.11.2016

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil: +421 908 297 215
e-mail: barbora.medvecka@ceitgroup.eu

Adresa
Moldavská cesta 2413/49, budova Datacom, 040 11 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/513 74 35
mobil: +421 915 958 739
email: info@ceitacademy.eu
web: www.ceitgroup.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape