Kurz: Ako správne merať a normovať prácu

Popis kurzu

Cieľom tréningu je oboznámiť účastníkov so základmi normotvorby a metódami merania práce. Tréning taktiež prepája meranie práce, identifikáciu strát, definovanie potenciálov na zlepšenie a optimalizáciu procesov. Účastníci sa naučia vybrať vhodnú metódu merania práce pre konkrétne podmienky a účel použitia. Taktiež získajú prehľad o progresívnych metódach merania práce ako sú preddefinované časové štandardy.

Pri nácviku metodiky analýz kladieme hlavný dôraz na aktívne angažovanie všetkých účastníkov procesu učenia.

Po ukončení tréningu :

 • si zamestnanci zvýšia kvalifikáciu v oblasti normovania práce
 • poznajú rôzne metódy normovania a vhodnosť ich použitia
 • budú účastníci vedieť dosiahnuť optimálne vzťahy medzi nárokmi techniky, technológie, možnosťami človeka a organizácie práce.
 • je prínosom praktický nácvik vrátane ukážok podporných nástrojov AVIX

Na základe našich doterajších skúseností z praxe Vám odporúčame po úspešnom zvládnutí tréningovej časti pokračovať koučingom. Odporúčame 1 deň koučingu v priebehu dvoch týždňov po ukončení vzdelávania. Počas tohoto dňa bude kouč s účastníkmi rozoberať konkrétne situácie a pomáhať im pri napĺňaní akčných plánov nadefinovaných v závere tréningu.Po uplynutí ďalšieho týždňa navrhujeme kontrolný deň počas ktorého sa kontroluje výsledok práce na základe akčného plánu.Kouč formou spätnej väzby pomáha nasmerovať účastníkov na dlhodobé využívanie zručností a ich zlepšovanie.Obsah kurzu

1 deň

 • Analýza práce ako nástroj zvyšovania produktivity
 • Základné pojmy (proces, úkon, hraničné body, cyklus, plytvanie), vzťah racionalizácie práce a normovania spotreby práce, základné formy organizácie práce
 • Základy ergonómie a ekonómie práce, produktivita ľudskej činnosti, hodnotenie tempa práce
 • Normovanie práce, pracovné normy- rozdelenie, využitie, tvorba normatívov

2.deň

 • Stanovenie výpočtu prídavkov k normám času
 • Kontinuálne časové štúdie, definovanie podmienok a postup pri vykonávaní štúdií, metódy kontinuálnych časových štúdií, chronometráž, snímka pracovného dňa, video-analýza, štatistické metódy merania práce
 • praktický príklad na analýzu a meranie, prípadová štúdia

3. deň

 • progresívne metódy merania práce, prehľad používaných metód- výhody, riziká, základné princípy preddefinovaných časových noriem, význam preddefinovaných časových noriem pri optimalizácii procesov
 • Princíp metód vopred definovaných časov, metódy MTM, MOST, MODAPS
 • Využitie podporných softwarových nástrojov Avix

4.deň

 • Praktické využitie merania práce, aplikácia získaných vedomostí na príklade z praxe
 • Opakovanie, záverečné preskúšanie, tvorba akčných plánov implementácieCieľová skupina

Priemyselní inžinieri, normovači, technológovia a všetci tí, ktorí sa podieľajú na návrhu a zlepšovaní procesov v podnikuCertifikát

Osvedčenie o absolvovaní tréninguPoznámka k cene

je potrebné registrovať sa na www.eseminare.skKontaktná osoba

Mgr.Barbora Medvecká
+421 908 297 215
barbora.medvecka@ceitgroup.eu