Colný kódex únie a zmeny colných predpisov od 1.5.2016 -

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Seminár je venovaný zmenám v colných predpisoch Európskej únie v súvislosti so zavedením Colného kódexu Únie do praxe od 1. mája 2016. Odborní lektori s dlhoročnou praxou a vysokou kvalifikáciou v danej oblasti vysvetlia najdôležitejšie zmeny, ich aplikáciu v praxi. Účastníci dostanú autorsky spracovaný materiál a aktuálne znenie dotknutých colných predpisov.

Cieľ seminára: oboznámiť účastníkov seminára s podrobnejšími zmenami v colných predpisoch Únie. Vysvetlíme praktický význam dosahu zmien na činnosť firiem v rámci zahraničného obchodu, praktické stránky ich dopadov. Získate poznatky, ktoré budete schopní aplikovať do nastavenia firemnej logistiky, zvládnete zmeny v procesoch a postupoch, včas zakomponujete zmeny do systému, požiadate o nové povolenia, či schválenie postupov atď. Predídete incidentom, včas dokážete reagovať na vyvolané zmeny.

Cieľová skupina

Cieľová skupina: pracovníci logistiky, zasielatelia, prepravcovia, koordinátori, dispečeri, disponenti, produktoví manažéri, obchodníci, nákupcovia, predajcovia, ktorí absolvovali úvodný seminár. Vhodný pre pracovníkov, ktorí potrebujú mať prehľad a vedieť sa orientovať v colnej problematike, aby mohli efektívne komunikovať s vlastnými zákazníkmi.

Obsahová náplň

Delegované nar. komisie(EÚ) 2015/2446 a Vykonávacie nar. komisie (EÚ) 2015/2447 k Colnému kódexu Únie (UCC)

 • obsah a štruktúra Delegovaného a Vykonávacie nariadenia k UCC
 • obsah, štruktúra príloh k Delegovanému a Vykonávaciemu nariadeniu
 • prechodné Delegované nariadenie k UCC

Colné režimy

 • podrobný priebeh a podmienky vykonávania jednotlivých colných režimov
 • podmienky na vydanie povolení k osobitným režimom
 • platnosť „existujúcich“ povolení na ekonomické režimy, spôsob ich výmeny v prechodnom období

Záruky v zmysle Colného kódexu Únie a novelizovaného Colného zákona

 • formy a spôsoby záruky
 • podmienky na zníženie záručnej sumy na 50%, 30% a 0%
 • záruky platné vo viacerých členských krajinách EÚ
 • platnosť „existujúcich“ záruk a schválení ručiteľov, spôsob ich výmeny v prechodnom období.

Colné konanie a colné vyhlásenia

 • druhy colných vyhlásení, spôsoby podania colného vyhlásenia
 • zmeny vo vyplňovaní colných vyhlásení
 • colné konanie a colné vyhlásenia v prechodnom období

Zjednodušené postupy

 • zjednodušené colné vyhlásenie
 • zápis do evidencie deklaranta
 • zjednodušené postupy v tranzite
 • platnosť „existujúcich“ povolení na zjednodušené postupy, spôsob ich výmeny v prechodnom období.

Automatizovaný systém pre evidenciu dovozu tovaru – eDovoz

 • rozsah projektu eDovoz v Slovenskej republike
 • základný priebeh štandardného a zjednodušeného postupu
 • podmienky pre vstup deklaranta do systému eDovoz
 • postup a časový harmonogram nasadzovania eDovozu do praxe

Lektor:
Mgr, Jozef Vaško, em. h.c.i. - colný špecialista, Ing. Miroslav Bujna - colný špecialista, Bc. Igor Lebiedzik - expert na colnú oblasť

Typ a platnosť osvedčenia:
platné pre celú Slovenskú republiku a Európsku úniu (v anglickom znení na vyžiadanie)

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i.
tel:
+421 905 172 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
jozef.vasko@... zobraziť


Adresa
Starohájska 9/B, 817 01 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 905 172 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
jozef.vasko@... zobraziť

web: www.cdservices.sk

Adresa
C&D Services s.r.o.
Starohájska 9/B, Trnava Zobraziť na mape