Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2015 (praktický príklad na novom tlačive) a podanie účtovnej závierky

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2016 prináša so sebou veľa zmien, ktoré sa musia aplikovať už pri podaní daňového priznania za rok 2015. Tieto zmeny, ale aj mnohé iné pripočítateľné a odpočítateľné položky budú riešené a preberané na našom školení na konkrétnom príklade pri vyplnení daňového priznania za rok 2015. Okrem toho vám lektor poskytne informácie ohľadne účtovnej závierky, ktoré sú dôležité pre splnenie si zákonných povinností (lehoty, vzory…)

Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma…

Obsahová náplň

Informácie k podaniu a zostaveniu účtovnej závierky a zadefinovanie veľkostných kritérií pre účtovné jednotky (vplyv na zostavenie účtovnej závierky)

 • Čo je súčasťou účtovnej závierky
 • Zadefinovanie zostavenia a schválenia účtovnej závierky
 • Veľkostné kritériá účtovnej jednotky a ich výpočet
 • Zmeny v určení lehoty pri schválenej účtovnej závierke
 • Lehoty na podanie účtovnej závierky a zverejnenie v registri účtovných závierok
 • Prepojenosť účtovnej závierky so zákonom o dani z príjmov, zadefinovanie zdaňovacieho obdobia a lehoty na podanie DP (lehoty platné aj pre účtovnú závierku)
 • Zadefinovanie osoby, ktorá je povinná podať DP
 • Komplexný príklad na riešenie vyplnenia daňového priznania za rok 2015
 • Riešenie problematiky nedaňových výdavkov a limitovaných daňových výdavkov ako luxusné motorové vozidlá, limitované nájomné, predaj hmotného majetku, členské príspevky, reklamné predmety, likvidácia tovaru, pohonné látky, daň z pridanej hodnoty, vymáhanie pohľadávok
 • Úprava základu dane v daňovom priznaní
 • Zmluvné pokuty a úroky z omeškania účtované do konca roku 2014 a v roku 2015 a vplyv v daňovom priznaní v roku 2015
 • Záväzky po splatnosti a dosah na základ dane
 • Opravné položky vrátane príslušenstva a rezervy
 • Opravy chýb minulých účtovných období a dosah na základ dane
 • Iné položky upravujúce základ dane podľa § 17 (napr. príjmy podliehajúce zrážkovej dani, konto pracovného času, kurzové rozdiely, príjmy podliehajúce zrážkovej dani, výdavky daňovo uznané až po zaplatení ako nájomné, účtovné služby, právne služby, normy, certifikáty)
 • Uplatnenie odpisov v daňovom priznaní
 • Úroky ako daňový výdavok v prípade poskytnutia od závislých osôb
 • Metóda zápočtu a vyňatia pri príjmoch zo zdrojov v zahraničí
 • Uplatnenie daňovej straty a vyplnenie v daňovom priznaní
 • Výpočet daňovej licencie a zadefinovanie podmienok daňovej licencie
 • Započítanie daňovej licencie
 • Určenie daňovej povinnosti na účely výpočtu preddavkov na daň z príjmov
 • Závislé osoby v tuzemsku a vyplnenie informácií v daňovom priznaní
 • Asignačná daň pre neziskové organizácie

HARMONOGRAM: 8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia 9.00 – 11.00 prednáška 11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka 12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 78 € obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Mária Puškárová
tel: +421 905 848 734
mobil: +421 70 53 888
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk

Adresa
Hotel Saffron, Školská 5, 811 07 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/705 38 88
mobil: +421 915 480 643
email: profivzdelavanie@pp.sk
web: www.profivzdelavanie.sk

Adresa
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A , Žilina Zobraziť na mape