Cestovné náhrady v 2016 a ich správne poskytovanie v praxi

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Výklad zákona o cestovných náhradách, príklady jeho aplikácie, upozornenie na najčastejšie chyby pri aplikácii. Súčasťou seminára je rozsiahly cca 120 str. materiál, ktorý obsahuje znenie zákona s komentárom a príkladmi.

Cieľová skupina

Pracovníci mzdovo-personálnych útvarov, a široká odborná verejnosť…

Obsahová náplň

 • všeobecná charakteristika zákona, úrovne aplikácie zákona
  • stručná väzba na iné osobitné predpisy – pracovnoprávne predpisy (Zákonník práce/Občiansky zákonník, zákon o štátnej službe, zákon o inšpekcii práce) finančné predpisy (zákon o dani z príjmov, zákon o účtovníctve, zákon o miestnych daniach a poplatkoch, zákon o rozpočtových pravidlách), medzinárodné normy (smernice EÚ, nariadenie EK), iné predpisy (zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení)
  • aplikácia zákona podľa právnej formy zamestnávateľa (podnikateľská sféra, rozpočtová a príspevková sféra)
  • osobný rozsah zákona
  • účel zákona (charakteristika právnych úkonov a skutočností, pri ktorých sa cestovné náhrady poskytujú)
  • náhrady pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inej fyzickej alebo právnickej osobe (nárokové, nenárokové)
  • náhrady pri vyslaní zamestnanca do iného členského štátu Európskej únie
  • náhrady pri vzniku pracovného pomeru
  • náhrady pri výkone práce v zahraničí (nárokové, nenárokové)
  • náhrady pri ceste v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovnej zmeny
  • vysielanie zamestnancov na pracovné cesty (podmienky pracovnej cesty, náležitosti cestovného príkazu, forma vyslania)
  • prerušenie pracovnej cesty (podmienky prerušenia, poskytovanie –
  • náhrad v súvislosti s prerušením pracovnej cesty)
  • náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste (nárokové, nenárokové)
  • náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste (nárokové, nenárokové)
  • používanie cestných motorových vozidiel na pracovné cesty (podmienky pre používanie – motorové vozidlo, dohoda, náležitosti dohody o používaní)
  • náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (rozsah, podmienky poskytovania, výpočet)
  • paušalizácia cestovných náhrad
  • poskytovanie preddavku (právne úkony a skutočnosti – povinnosť zamestnávateľa, na žiadosť zamestnanca, spôsob, mena)
  • vyúčtovanie náhrad (mena, lehoty, zaokrúhľovanie)
  • splatnosť náhrad
  • posudzovanie času stráveného na pracovnej ceste (v rámci pracovného času, mimo pracovného času, posudzovanie nadčasovej práce,
  • náhrada za stratu času podľa Zákonníka práce,
  • diskusia

Lektor:
Ing. Ľuboslava Minková - - odborníčka s dlhoročnou praxou v oblasti cestovných náhrad. Od roku 1993 pôsobí na MPSVaR SR, kde sa venuje predovšetkým problematike cestovných náhrad. Je autorkou viacerých publikácií

Termíny kurzov

15.11.2016

Žilina, Dom techniky, Vysokoškolákov 4

Prihlásiť sa
16.11.2016

Košice, Kultúrnospoločenské centrum, Jedlíkova 7

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Vlasta Faithová
tel: +421 41/565 46 73
mobil: +421 903 340 456, +421 904 510 702
e-mail: educo-consult@educo-consult.sk

Adresa
Vysokoškolákov 4, 010 08, Žilina, 01008 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/565 46 73
mobil: +421 903 340 456, +421 904 510 702
email: educo-consult@educo-consult.sk
web: www.educo-consult.sk

Adresa
EDUCO – CONSULT s.r.o.
Vysokoškolákov 4, Žilina Zobraziť na mape