Legislatívne zmeny v daňových zákonoch od 1.1.2017 (DPH, DzP, Daňový poriadok) - Ing. Ugróczy

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Seminár je zameraný na výklad novely daňových zákonov od 1. 1. 2017 – zákona o DPH, zákona o dani z príjmov a zákona o správe daní „daňového poriadku“.

Cieľová skupina

Seminár je určený najmä firemným daňovým špecialistom, účtovníkom, ekonómom ako aj širokej odbornej verejnosti.

Obsahová náplň

1 ) Novela zákona o DPH účinná od 1. januára 2017

 • odložená účinnosť samozdanenia pri dovoze tovaru z tretích štátov,
 • zmeny v úprave režimu prenesenia daňovej povinnosti v stavebníctve;
 • nový inštitút náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly;
 • úprava postupu zahraničnej osoby pri vrátení DPH; a iné.

2 ) Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. januára 2017

 • rozšírenie definície závislých osôb (o blízke osoby, spresnenie pojmu vedenia spoločnosti a iného prepojenia) ako aj zavedenie novej definície kontrolovanej transakcie;
 • zavedenie zdaňovania dividend a iných príjmov pre fyzické osoby (zrušenie zdravotných odvodov z týchto príjmov), ako aj zdaňovanie podielu člena pozemkového spoločenstva nad 500 eur;
 • zvýšenie limitu paušálnych výdavkov na 60 % (zvýšenie maximálnej hranice na 20 000 eur);
 • predmetom dane právnickej osoby budú aj podiely na zisku (dividendy) a iné príjmy ak plynú od daňovníka z nezmluvného štátu;
 • zavedenie nových sadzba dane z podielov na zisku pre fyzické osoby a právnické osoby na podiely z nezmluvných štátov (7 % a 35 %);
 • zmena sadzby dane z príjmov právnických osôb na 21 %;
 • zmena výkladových pojmov v transferovom oceňovaní § 17;
 • zavedenie možnosti vykonať korešpondujúcu úpravu základu dane aj u tuzemských závislých osôb § 17/6;
 • spresnenie úpravy základu dane závislých osôb § 18 a spôsobu odsúhlasenia použitia metódy oceňovania, dvojnásobné sankcie pre transferové oceňovanie za účelové obchádzanie daňovej povinnosti;
 • zavedenie nového správneho poplatku pre držiteľa motorového vozidla;

rozšírenie daňových výdavkov o poskytnutie humanitárnej pomoci do zahraničia;

3 ) Novela zákona o správe daní (daňový poriadok) účinná od 1. januára 2017

 • predkladanie dokladu totožnosti správcovi dane na výzvu;
 • spresnenie používania tlačív na podanie dodatočného daňového priznania;
 • nová úprava vytýkacieho konania (výzva na odstránenie nedostatkov, formálne nedostatky môže doplniť aj správca dane, nepodpísané daňové priznanie oprávnenou osobou alebo ak nie je podané na platnom tlačive pre príslušné zdaňovacie obdobie – akoby nebolo podané);
 • pri kontrolnom nákupe počas miestneho zisťovania je daňový subjekt povinný vrátiť zaplatenú sumu za neposkytnutú službu;
 • lehota na podanie námietky zaujatosti 15 dní (rozšírenie osôb voči ktorým ju nemožno podať);
 • zavedenie nového inštitútu skrátené vyrubovacie konanie;
 • spresnenie definície exekučného titulu podľa definície v Exekučnom poriadku;

možnosť zriadiť záložné právo na daňovú pohľadávku, ktorá vznikne v budúcnosti, a iné.

Lektor:
Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä DPH a dani z príjmov PO.

Termíny kurzov

27.01.2017

Žilina, Dom techniky, Vysokoškolákov 4

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Vlasta Faithová
tel: +421 41/565 46 73
mobil: +421 903 340 456, +421 904 510 702
e-mail: educo-consult@educo-consult.sk

Adresa
Vysokoškolákov 4, 010 08, Žilina, 01008, Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/565 46 73
mobil: +421 903 340 456, +421 904 510 702
email: educo-consult@educo-consult.sk
web: www.educo-consult.sk

Adresa
EDUCO – CONSULT s.r.o.
Vysokoškolákov 4, Žilina Zobraziť na mape