Kurz: Kredity pre učiteľov - Asertivita

Popis kurzu

  • Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácii v práci učiteľa – 10 kreditov – 90 euroCieľová skupina

Cieľová skupina:

Kategória: učiteľ

Podkategória: učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy), učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy), učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)

Kariérový stupeň: začínajúci pedagogický zamestnanec, samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Vzdelávacia oblasť:

Jazyk a komunikácia
Matematika a práca s informáciami
Príroda a spoločnosť (1. stupeň ZŠ)
Človek a príroda (2. stupeň ZŠ, SŠ)
Človek a spoločnosť (2. stupeň ZŠ, SŠ)
Človek a hodnoty
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Človek a svet práceKontaktná osoba

RNDr. Rastislav Haraga
+421 948 750 077
rharaga958@gmail.com


Organizátor