DETAIL KURZU

Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska / pohrebnej služby

Od:

Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva n. o., pracovisko Humenné

Humenné

Popis kurzu

Cieľom kurzu je poskytnúť komplex odborných poznatkov a príslušných zručností nevyhnutných k potrebnému profesionálnemu prevádzkovaniu pohrebiska / pohrebnej služby.

Obsah kurzu

Absolvent vzdelávacieho programu získa odborné poznatky a zručnosti potrebné k prevádzkovaniu pohrebiska / pohrebnej služby v zmysle zákona 131/2010. Nadobudnuté vedomosti súvisia s technickým, prevádzkovým vybavením pohrebiska / pohrebnej služby, s postupmi pri preprave, pochovávaní, dočasnom uložení a vystavení ľudských pozostatkov, predpisov BOZP pri realizácii činností pohrebiska / pohrebnej služby, či legislatívy a predpisov prevádzkovania pohrebiska / pohrebnej služby, psychologických aspektov rokovania a komunikácie s pozostalými.

Cieľová skupina

Prevádzkovatelia pohrebiska / pohrebnej služby v rámci živnosti, ktorí budú prevádzkovať pohrebné služby v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu Poznámka k cene

pri absolvovaní oboch kurzov je cena stanovená na 350 €

Kontaktná osoba

PaedDr. Alena Dzobová
+421 902 930 231
kurzy.he@avtatry.sk

Hodnotenie
Organizátor