Bratislava

Nakladanie s majetkom obcí – kontrola hospodárenia obce

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s platnou legislatívou v oblasti nakladania s majetkom obce, aplikáciou legislatívy v praxi a súvisiacimi právnymi predpismi a mechanizmami kontroly hospodárenia.

Cieľová skupina

Určený pre zamestnancov, starostov, primátorov a poslancov obcí a miest, zamestnancov a štatutárnych zástupcov príspevkových, rozpočtových organizácií, obecných podnikov

Obsahová náplň

  • Legislatívna úprava nakladania s majetkom obcí, všeobecne záväzné nariadenia, interné predpisy
  • Prenájmy, výpožičky, zámenné a kúpne zmluvy, zmluvy o prevode vlastníctva bytov, vecné bremená, záložné práva, majetkové práva obce, odovzdanie a odňatie správy majetku obce, zmluvné vzťahy obce s právnickými osobami s majetkovou účasťou obce
  • Obchodná verejná súťaž, priamy predaj a prenájom, prípady hodné osobitného zreteľa
  • Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, ochrana osobných údajov a zverejňovanie pri nakladaní s majetkom obce
  • Kompetencie orgánov obce pri nakladaní s majetkom obce
  • Kontrolné mechanizmy hospodárenia s majetkom obcí
  • Diskusia a záver

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Monika Svinčáková
mobil: +421 911 124 142
e-mail: info@otidea.sk

Adresa
Martina Rázusa 23A/833, 010 01 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 914 124 580
mobil: +421 914 124 580
email: vzdelavanie@otidea.sk
web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape