Preventívna a plánovaná údržba

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zámerom kurzu je:

 • zopakovať si jednotlivé piliere a činnosti, ktoré patria do TPM.
 • oboznámiť sa s prediktívnou údržbou –vibrodiagnostikou, termodiagnostikou, tribodiagnostikou.
 • poukázať na možné riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť v prípade neefektívneho fungovania výrobných zariadení a naopak – na prínosy aplikovania prediktívnej údržby vo firme.
 • oboznámiť účastníkov školenia s významom totálne produktívnej údržby

Po ukončení tréningu účastníci:

 • spoznajú všetky piliere TPM podľa JIPM – Celková Efektívnosť Zariadenia, Autonómna údržba, Preventívna a plánovaná údržba,…),
 • budú chápať dôležitosť a význam diagnostiky zariadenia
 • budú vedieť čo predstavuje pojem plánovaná a prediktívna údržba,
 • oboznámia sa s diagnostickými metódami

Cieľová skupina

Všetci pracovníci údržby (údržbári, plánovači údržby, majster údržby, stredný manažment údržby)

Obsahová náplň

Obsahom vzdelávania je:

 • vývoj údržby, vznik TPM, Henrichov zákon, životnosť zariadení
 • TPM piliere,
 • straty na výrobných strojoch a zariadeniach – rozdelenie strát.
 • vývoj a stratégie údržby
 • diagnostika v údržbe
 • Diagnostické metódy – Vibrodiagnostika, Termodiagnostika, Tribodiagnostika"
 • prepojenie Plánovanej údržby s Autonómnou údržbou
 • údržba orientovaná na bezporuchovosť RCM

Lektor:
Ľubomír Šupák, RNDr., Miroslav Giraltoš Ing.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

07.11.2016

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil: +421 908 297 215
e-mail: barbora.medvecka@ceitgroup.eu

Adresa
Univerzitná 8661/6A (hlavná budova CEIT), 010 08 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/513 74 35
mobil: +421 915 958 739
email: info@ceitacademy.eu
web: www.ceitgroup.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape