BRUSH UP YOUR ENGLISH

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom programu je vrátiť sa zrýchlenou formou k základom anglického jazyka pre praktické účely pobytu v krajine, kde je cieľovým jazykom angličtina. Absolvovaním modulu sa účastníkom podarí obnoviť, resp. ďalej budovať svoje kompetencie v anglickom jazyku.

Cieľová skupina

Široká verejnosť, najmä študenti a mladí ľudia s ambíciou pracovať alebo študovať v zahraničí.

Požadované ovládanie AJ na úrovni A2 CEFR.

Obsahová náplň

Osvojenie základných a najfrekventovanejších výrazov anglického jazyka a zlepšenie ústneho prejavu v komunikačných situáciách. Počúvanie – nahrávky prezentované formou dialógov a videí. Tieto situácie budú analyzované s overením porozumenia. Následné cvičenia budú zamerané na gramatické javy a slovnú zásobu. Hovorenie – modelové a rolové úlohy – korekcia výslovnosti, posilnenie plynulosti ústneho prejavu a odstránenie gramatických a významových nepresností. Čítanie s porozumením – osvojovanie si novej slovnej zásoby pre pasívne, ale aj aktívne používanie v žánroch – ponuky práce, životopisy, formuláre, články v novinách a časopisoch, zákony a nariadenia. Písanie bude sústredené na nasledovné písomné útvary – zostavenie životopisu zodpovedajúceho európskym a medzinárodným normám, napísanie motivačného listu a žiadosti o pohovor, písanie súkromných emailov, pracovných emailov, vyplnenie formulárov a vypracovanie krátkych správ.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Silvia Blašková, PhD.
tel: +421 2/544 330 57
mobil: +421 911 730 099
e-mail: silvia.blaskova@cdv.uniba.sk

Adresa
Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/501 177 31
email: cdv@rec.uniba.sk
web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape