DETAIL KURZU

ŠPECIALIZOVANÉ MODULÁRNE VZDELÁVANIE PRE KONTROLÓROV - Výkon funkcie hlavného kontrolóra vo verejnej správe (pokročilý kurz)

Od:

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity

Bratislava

Popis kurzu

Cieľom pokročilého kurzu je prehĺbenie vedomostí a najmä praktických zručností v odbore a získanie nových poznatkov predovšetkým diskusiou medzi účastníkmi a lektorom/lektormi, a to najmä so zameraním na činnosť hlavného kontrolóra.

Obsah kurzu

Cieľom pokročilého kurzu je prehĺbenie vedomostí a najmä praktických zručností v odbore a získanie nových poznatkov predovšetkým diskusiou medzi účastníkmi a lektorom/lektormi, a to najmä so zameraním na činnosť hlavného kontrolóra.

Rozsah pokročilého kurzu:

1. Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Správny poriadok

 • garant modulu: Ministerstvo financií SR

  2. Postavenie hlavného kontrolóra územnej samosprávy

 • garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR

  3. Pôsobnosť, úlohy a oprávnenia hlavného kontrolóra v územnej samospráve

 • garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR

  4. Vzťah hlavného kontrolóra v územnej samospráve k iným orgánom verejnej správy

 • garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR

  5. Vzťah hlavného kontrolóra v územnej samospráve k fyzickým osobám a právnickým osobám a transparentná verejná správa

 • garant modulu: Úrad vlády SR

  6. Hlavný kontrolór ako verejný činiteľ v územnej samospráve, postihnutelnosť verejnej funkcie

 • garant modulu: Hlavné mesto SR Bratislava

  7. Kontrola finančných prostriedkov z fondov EÚ a iných prostriedkov zo zahraničia

 • garant modulu: Ministerstvo financií SR

  8. Konflikt záujmov v územnej samospráve a jeho zamedzenie ako špecifická kontrola verejných funkcionárov

 • garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR

Súčasťou kurzov sú aj rôzne praktické skúsenosti s realizáciou tréningov.

Štruktúra a organizácia vzdelávania:

jedenkrát mesačne 2-dňové sústredenie (štvrtok, piatok) v čase od 9:00 – 16:00;
možnosť absolvovať celý kurz, alebo iba vybrané moduly, pričom vykonanie skúšky a získanie osvedčenia je podmienené absolvovaním aspoň 75 % výučby;

Cieľová skupina

 • pokročilý kurz pre zvýšenie kvalifikácie kontrolórov, so zameraním na činnosť hlavného kontrolóra
Poznámka k cene

1 modul - 65 € vrátane DPH, celý kurz, t.j. všetkých 8 modulov - 455 € (zľava 65 €) vrátane DPH, poplatok za vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia – 65 €

Kontaktná osoba

Mgr. Jarolím Hraško
+421 2/672 951 65
jarolim.hrasko@euba.sk

Hodnotenie
Organizátor