Kurz: ŠPECIALIZOVANÉ MODULÁRNE VZDELÁVANIE PRE KONTROLÓROV - Výkon funkcie hlavného kontrolóra vo verejnej správe (pokročilý kurz)

Popis kurzu

Cieľom pokročilého kurzu je prehĺbenie vedomostí a najmä praktických zručností v odbore a získanie nových poznatkov predovšetkým diskusiou medzi účastníkmi a lektorom/lektormi, a to najmä so zameraním na činnosť hlavného kontrolóra.Obsah kurzu

Cieľom pokročilého kurzu je prehĺbenie vedomostí a najmä praktických zručností v odbore a získanie nových poznatkov predovšetkým diskusiou medzi účastníkmi a lektorom/lektormi, a to najmä so zameraním na činnosť hlavného kontrolóra.

Rozsah pokročilého kurzu:

1. Nový zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – novela zákona účinná od 1.1.2016

 • garant modulu: Ministerstvo financií SR

  2. Postavenie hlavného kontrolóra obce a transparentná verejná správa

 • garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR

  3. Pôsobnosť, úlohy a oprávnenia hlavného kontrolóra obce

 • garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR

  4. Vzťah hlavného kontrolóra obce k iným orgánom verejnej moci

 • garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR

  5. Vzťah hlavného kontrolóra obce k fyzickým osobám a právnickým osobám

 • garant modulu: Úrad vlády SR

  6. Trestnoprávne aspekty pôsobnosti hlavného kontrolóra obce, postihnuteľnosť verejnej funkcie, ochrana verejného kontrolóra

 • garant modulu: Hlavné mesto SR Bratislava

  7. Kontrola v oblasti finančných prostriedkov z fondov EÚ

 • garant modulu: Ministerstvo financií SR

  8. Konflikt záujmov v obecnej samospráve – a jeho zamedzenie ako špecifická kontrola verejných funkcionárov

 • garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR

Súčasťou kurzov sú aj rôzne praktické skúsenosti s realizáciou tréningov.

Štruktúra a organizácia vzdelávania:

jedenkrát mesačne 2-dňové sústredenie (piatok, sobota) v čase od 9:00 – 16:00;
možnosť absolvovať celý kurz, alebo iba vybrané moduly, pričom vykonanie skúšky a získanie osvedčenia je podmienené absolvovaním aspoň 75 % výučby;Cieľová skupina

 • pokročilý kurz pre zvýšenie kvalifikácie kontrolórov, so zameraním na činnosť hlavného kontrolóraPoznámka k cene

1 modul - 60 € vrátane DPH, celý kurz, t.j. všetkých 8 modulov - 420 € (zľava 60 €) vrátane DPH, poplatok za vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia – 60 €Kontaktná osoba

Ing. Zuzana Meszárošová, PhD.
+421 2/672 951 65
zuzana.meszarosova@euba.sk


Organizátor