ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIKA BOZP (možnosť prefinancovať aj cez RE-PAS)

Popis kurzu

Cieľom kurzu je získať prehľad o základných všeobecne záväzných právnych predpisoch z oblasti BOZP, osobitných požiadavkách na zaistenie BOZP, zákone o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a nadväzujúcich právnych predpisoch ako aj špecifickej problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa odvetví ekonomickej činnosti.

Pre nezamestnaných možnosť prefinancovať cez program RE-PAS. (UPSVaR)

Záujemcovia ktorým kurz prepláca UPSVaR končia kurz dňom 30.10.2018

Obsah kurzu

Kurz technika BOZP prebieha formou štyroch sústredení a končí písomnými a ústnymi skúškami. Po úspešnom absolvovaní účastníci obdržia osvedčenie o odbornej spôsobilosti v zmysle § 23 ods. 1 zák. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v z.n.p..

Záujemcovia ktorým kurz prepláca UPSVaR končia kurz dňom 30.10.2018

Termíny sústredení:

01.10. – 05.10.2018, 15.10. – 19.10.2018, 05.11. – 09.11.2018, 19.11. – 23.11.2018

Cieľová skupina

Kurz je určený pre širokú verejnosť.

Certifikát Osvedčenie s celoštátnou platnosťou

Kontaktná osoba

Vlasta Faithová
+421 41/565 46 73
educo-consult@educo-consult.sk

Organizátor