Kurz: ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIKA BOZP (možnosť prefinancovať cez RE-PAS)

Popis kurzu

Cieľom kurzu je získať prehľad o základných všeobecne záväzných právnych predpisoch z oblasti BOZP, osobitných požiadavkách na zaistenie BOZP, zákone o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a nadväzujúcich právnych predpisoch ako aj špecifickej problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa odvetví ekonomickej činnosti.

Pre nezamestnaných možnosť prefinancovať cez program RE-PAS. (UPSVaR)Obsah kurzu

Kurz technika BOZP prebieha formou štyroch sústredení a končí písomnými a ústnymi skúškami. Po úspešnom absolvovaní účastníci obdržia osvedčenie o odbornej spôsobilosti v zmysle § 23 ods. 1 zák. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v z.n.p..

Termíny sústredení:

14.05. – 18.05.2018, 28.05. – 01.06.2018, 11.06. – 15.06.2018, 18.06. – 22.06.2018Cieľová skupina

Kurz je určený pre širokú verejnosť.Certifikát

Osvedčenie s celoštátnou platnosťouKontaktná osoba

Vlasta Faithová
+421 41/565 46 73
educo-consult@educo-consult.sk


Organizátor