Kurz: ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIKOV POŽIARNEJ OCHRANY

Popis kurzu

Agroinštitút Nitra, štátny podnik organizuje na základe oprávnenia vydaného MV SR – prezídiom Hasičského a záchranného zboru základnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany, ktorej absolvovanie je povinné k overeniu odbornej spôsobilosti a k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany.

Po ukončení odbornej prípravy je možné prihlásiť sa na overenie odbornej spôsobilosti v krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru, ktoré vykonáva overenie odbornej spôsobilosti skúškou a po jej úspešnom absolvovaní vydá osvedčenie, ktorého platnosť je 5 rokov odo dňa vykonania skúšky.Obsah kurzu

Táto odborná príprava je vykonávaná internátnou formou v rozsahu 120 hodín v zmysle § 33 písm. a) vykonávacej vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Výuka prebieha v troch sústredeniach po 40 hodín:
1. sústredenie 22.10. – 26.10.2018
2. sústredenie 05.11. – 09.11.2018
3. sústredenie 19.11. – 23.11.2018Cieľová skupina

Funkciu technika požiarnej ochrany môžu vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 11 ods. 7 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.Kontaktná osoba

Ing. Rastislav Polák
+421 37/791 02 19
rastislav.polak@agroinstitut.sk