Kurz: Ľudský aspekt a Štvrtá priemyselná revolúcia

Popis kurzu

Poznatky získané na tomto workshope sú predpokladom pre kvalifikované rozhodnutie o potrebe organizácie budovať alebo nebudovať interné tréningové centrum. Workshop prakticky ukáže návod na postup identifikácie kompetencií, ktoré potrebuje koordinátor/manažér tréningového centra a kompetencií, ktoré majú mať pracovníci (lektori, kouči) tréningového centra. Počas workshopu budú mať účastníci možnosť zoznámiť sa s praktickým konceptom budovania tréningového centra v konkrétnej organizácii.

PRÍNOS PRE ÚČASTNÍKOV:

účastníci workshopu získajú informácie a podnety, ktoré im umožnia kvalifikovane rozhodnúť, či organizácia skutočne potrebuje budovať interné tréningové centrum a vyhnú sa tak omylom a neefektívnemu vynakladaniu finančných prostriedkov;
účastníci workshopu budú poznať postup identifikácie základných kompetencií potrebných pre riadenie tréningového centra a kompetencií, ktoré musia mať pracovníci tréningového centra. Postup identifikácie je všeobecne použiteľný pre rôzne skupiny zamestnancov organizácie, čo je podmienka profesionálneho výkonu práce pracovníkov nielen tréningových centier, ale aj úsekov riadenia ľudských zdrojov;
účastníci workshopu získajú možnosť overenia si vlastných poznatkov, či otázok s realizátormi, ktorí budujú vlastné tréningové centrum v organizáciiObsah kurzu

Potrebujeme mať vlastné tréningové centrum?

  • Ako zistiť , či potrebujeme vlastné tréningové centrum
  • Identifikácia potrieb organizácie pri budovaní tréningového centra

Riadenie tréningového centra

  • Aké kompetencie potrebuje koordinátor/manažér tréningového centra
  • Aké kompetencie majú mať pracovníci (lektori, kouči) tréningového centra

Ako budovať tréningové centrum

  • Skúsenosti z praxe

Skupinový workshop

  • Akým výzvam čelíme v organizácii

Ľudský aspekt a Štvrtá priemyselná revolúciaCieľová skupina

workshop je určený pre pracovníkov, koordinátorov/ma­nažérov tréningových centier, osoby so záujmom pracovať ako manažéri ďalšieho vzdelávania, pracovníkom úsekov rozvoja ľudských zdrojov a všetkým osobám so záujmom o ďalšie vzdelávanie dospelých.Certifikát

Osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzuPoznámka k cene

V prípade, že sa z jednej spoločnosti prihlási na kurz 2 a viac záujmcov , ponúkame Vám zľavu 10% z uvedenej cenyKontaktná osoba

Mgr. Barbora Medvecká
+421 908 297 215
barbora.medvecka@ceitgroup.eu