Modul: Podvojné účtovníctvo

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií, vedenie účtovných dokumentov v oblasti podvojného účtovníctva pre podnikateľské subjekty.

Cieľ vzdelávacej aktivity (vzdelávania):

 • realizovať hlavný cieľ účtovníctva – zobrazovať ekonomickú realitu podniku
 • vedieť uskutočňovať účtovné operácie v systéme podvojného účtovníctva
 • vystavovať účtovné doklady
 • účtovať bežné účtovné prípady firmy
 • viesť účtovnú a štatistickú agendu
 • ovládať techniku účtovnej uzávierky
 • zostavenie účtovnej závierky

Cieľová skupina

Akreditovaný rekvalifikačný kurz je určený záujemcom, ktorí pôsobia, resp. chcú pôsobiť v oblasti účtovníckej praxe.

Časový rozsah kurzu: 120 hodín

Obsahová náplň

Vo vyučovacom procese sa okrem kvalifikovaného výkladu kladie osobitný dôraz na praktické cvičenia s cieľom viesť účastníkov k schopnosti samostatného riešenia konkrétnych účtovných príkladov a účtovných situácií. K jednotlivým vyučovacím dňom obdržia účastníci študijné materiály.

Učebný plán:

 • Právna úprava účtovníctva v podmienkach Slovenskej republiky – Majetok a zdroje krytia majetku, Súvaha
 • Účtovné záznamy, hospodárske operácie, účtovné prípady
 • Sústava účtov v sústave podvojného účtovníctva, pravidlá účtovania
 • Účtovná trieda 2, Finančné účty, peňažné prostriedky
 • Dlhodobý majetok, vymedzenie, členenie DNM, DHM, DFM
 • Účtová trieda 1, Zásoby: charakteristika, členenie, spôsoby účtovania A, B
 • Účtová trieda 3, Zúčtovacie vzťahy,
 • Účtová trieda 4, Kapitálové účty a dlhodobé záväzky – Účtová trieda 5, Náklady, účtová trieda
 • Účtovná uzávierka, účtovná závierka, záverečná písomná práca

Podvojné účtovníctvo (88 hodín)

1. Právna úprava účtovníctva v podmienkach Slovenskej republiky

 • zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vybrané časti vzťahujúce sa na sústavu podvojného účtovníctva,
 • Opatrenie Ministerstva financií SR – Postupy účtovania a rámcová účtová osnova pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva,
 • nadnárodná právna úprava – informatívne: Štvrtá smernica rady ES, IAS/IFRS, US GAAP.

2. Majetok a zdroje krytia majetku, súvaha

 • vymedzenie a členenie majetku účtovnej jednotky,
 • vymedzenie a členenie zdrojov krytia majetku účtovnej jednotky,
 • súvaha – definícia, druhy, formy, štruktúra.

3. Účtovné záznamy, hospodárske operácie, účtovné prípady – účtovná dokumentácia,

 • účtovné doklady,
 • účtovné knihy v sústave podvojného účtovníctva,
 • účtovné zápisy – vecné = systematické (hlavná kniha), časové = chronologické (denník),
 • účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva.
 • definície: hospodárska operácia, účtovná operácia, účtovný prípad,
 • súvahové (nepôsobivé) hospodárske operácie,
 • výsledkové (pôsobivé) hospodárske operácie.

4. Sústava účtov v systéme podvojného účtovníctva, pravidlá účtovania

 • definícia účtu, podstata a členenie účtov,
 • súvahové účty (účty aktív a účty pasív),
 • výsledkové účty (účty nákladov a účty výnosov),
 • uzávierkové účty (ZÚS, KÚS, ÚZaS),
 • pravidlá účtovania na účtoch aktív,
 • pravidlá účtovania na účtoch pasív,
 • pravidlá účtovania na účtoch nákladov,
 • pravidlá účtovania na účtoch výnosov.

5. Účtová trieda 2 – Finančné účty, – peňažné prostriedky (aj CM)

 • vymedzenie peňažných prostriedkov a ekvivaletov peňažných prostriedkov,
 • účtová skupina 21 – Peniaze (Pokladnica, Ceniny),
 • účtová skupina 22 – Účty v bankách (Bankové účty),
 • účtová skupina 26 – Prevody medzi finančnými účtami (Peniaze na ceste)
 • analytická evidencia,
 • valutová pokladnica

6. Dlhodobý majetok – vymedzenie, členenie (DNM, DHM, DFM), obstaranie

 • charakteristika, členenie, špecifiká DNM, DHM, DFM,
 • účtovné zobrazenie obstarávania DNM (nákup, vlastná činnosť, bezodplatne…),
 • účtovné zobrazenie obstarávania DHM (nákup, vlastná činnosť, bezodplatne…)
 • účtová skupina 05 – Preddavky na dlhodobý majetok
 • používanie a opotrebenie DNM, DHM – odpisovanie (výkonové, časové metódy odpisovania),
 • účtovné zobrazenie vyradenia DNM a DHM (likvidácia, predaj, škoda, dar, vklad a pod.),
 • účtová skupina 06 – Dlhodobý finančný majetok a 25 – Krátkodobý finančný majetok
 • výnosy z držby finančného majetku, výnosy z predaja finančného majetku.

7. Účtová trieda 1 – Zásoby: charakteristika, členenie, spôsoby účtovania (A, B)
Účtová skupina 11 – Materiál (spôsob účtovania A a B), obstaranie, skladovanie, úbytok,
Účtová skupina 13 – Tovar (spôsob účtovania A a B), obstaranie, skladovanie, úbytok,
Účtová skupina 12 – Zásoby vlastnej výroby (spôsob účtovania A a B) – zmena stavu. 8. Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy,
Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky 8 hodín

 • účtová skupina 31 – Pohľadávky (odberateľské vzťahy, zmenky, poskytnuté preddavky),
 • účtová skupina 32 – Záväžky (dodávateľské vzťahy, zmenky, prijaté preddavky),
 • účtová skupina 33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia,
 • účtová skupina 34 – Zúčtovanie daní a dotácií,
 • účtová skupina 35 – Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu,
 • účtová skupina 36 – Záväzky voči spoločníkom a združeniu,
 • účtová skupina 37 – Iné pohľadávky a iné záväzky,
 • základné imanie a kapitálové fondy,
 • fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia,
 • výsledok hospodárenia,
 • dlhodobé záväzky: rezervy, bankové úvery, dlhodobé záväzky.

9. Účtová trieda 5 – Náklady, účtová trieda 6 – Výnosy

 • náklady na hospodársku činnosť: účtové skupiny 50 – 55: Spotrebované nákupy, Služby, Osobné náklady, Dane a poplatky, Iné náklady na hospodársku činnosť, Odpisy, rezervy a opravné položky nákladov na hospodársku činnosť,
 • účtová skupina 56 – Finančné náklady,
 • účtová skupina 58 – Mimoriadne náklady,
 • výnosy z hospodárskej činnosti: účtové skupiny 60 – 65: Tržby za vlastné výkony a tovar, Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob, Aktivácia, Iné výnosy z hospodárskej činnosti, Zúčtovanie niektorých položiek z hospodárskej činnosti,
 • účtová skupina 66 – Finančné výnosy,
 • účtová skupina 68 – Mimoriadne výnosy.

10. Účtovná uzávierka, účtovná závierka, záverečná písomná práca

 • prípravné práce na uzatvorenie účtovných kníh,
 • inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov,
 • kurzové rozdiely ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
 • účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva: súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky.
 • opakovanie, záverečná písomná práca

Lektor:
Ing. Elena Paštéková

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát MŠ SR s platnosťou na celom území SR

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

17.04.2017 - 02.06.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Silvia Tibenská
mobil:
+421 911 936 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť


Adresa
Štefánikova 6/96, 917 01 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 902 930 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: naucime.sk/

Adresa
Akadémia vzdelávania Trnava s.r.o.
Štefánikova 6/96, Trnava Zobraziť na mape