Opatrovateľstvo

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom kurzu je pripraviť absolventa pre výkon opatery klienta v domácom prostredí na Slovensku aj v štátoch EU, zabezpečiť kvalitnú úroveň odborných vedomostí a zručností, aj osobnostných predispozícií a schopnosti vykonávať svoju prácu v zmysle morálnych zásad. Úlohou absolventa bude poskytnúť klientovi základnú opateru a pomoc pri zabezpečovaní osobných potrieb, podporiť v maximálnej možnej miere samostatnosť klienta, byť mu sprievodcom pri náročnejších aktivitách, zabezpečiť chod domácnosti klienta, napomôcť uspokojeniu jeho sociálnych väzieb aj komunikácie, s cieľom zvýšiť kvalitu jeho života. Úlohou opatrovateľa nie je nahradiť kvalifikovaný zdravotnícky personál, ale spolupracovať s odborným zdravotníckym personálom a osobami z rodinného prostredia klienta, opatrovať a pomáhať ľuďom všetkých vekových kategórií (klientom) odkázaných na pomoc pri vedení domácnosti a každodennej činnosti.

Cieľová skupina

Záujemcovia bez predchádzajúcich teoretických a praktických vedomostí avšak spĺňajúcich podmienky pre zaradenie do kurzu. Primárne je určený pre dospelé osoby, ktoré majú skúsenosti s vedením domácnosti a starostlivosti o deti či dospelých, prípadne pracujú v oblasti opatrovateľstva a majú záujem zvýšiť svoju odbornú kvalifikáciu na úroveň akceptovanú v štátoch EÚ. Kurz je určený záujemcom, ktorí majú vzťah a osobnostné predpoklady pre opatrovateľskú činnosť.

Obsahová náplň

Absolvent získa:

  • zručnosti potrebné pre vytváranie a udržovanie sebestačnosti klienta, rozvíjaním jeho spoločenských a pracovných návykov a individuálnych záujmov a k upevňovaniu jeho fyzickej kondície a starostlivosti o zdravie
  • vedomosti o základných opatrovateľských a ošetrovateľských činností a postupov
  • zručnosti pri uskutočňovaní sociálnej aktivizácii a terapii klientov, zabezpečovanie kontaktov klientov s inštitúciami a okolím
  • zručnosti uplatňovať pri starostlivosti o klientov postupy a formy adekvátne ich zdravotnému a sociálnemu postihnutiu
  • zabezpečovať terénnu opatrovateľskú službu, podieľať sa na zabezpečovaní inštitucionálnej starostlivosti
  • vedomosti a zručnosti o vedení agendy o sociálnom klientovi

Učebný plán: Úvod do opatrovateľstva, okolie opatrovaného, pohodlie a pohyblivosť, pomoc pri udržiavaní hygieny tela, pri obliekaní a vyzliekaní, pri zabezpečovaní stravy, správnej výživy a samostatnom jedení, pri vyprázdňovaní a pri likvidácii výlučkov, pri relaxácii a zavádzaní vhodného spánkového režimu, pri chorobe, pri užívaní liekov, komunikácia, pomoc pri uzdravovaní, rekreačné aktivity, učenie a opätovné učenie, umierajúci človek, ochrana zdravia pri práci, etika a morálka v opatrovateľskej službe, výcvik sociálnych zručností.

Metódy výučby:

  • teoretická časť je realizovaná prostredníctvom prednášok, seminárov a cvičení, s využitím názorných didaktických prostriedkov, orientovaná na osvojovanie poznatkov. Praktická časť je realizovaná prostredníctvom odbornej praxe v zariadeniach s opatrovateľskou službou, kde získajú účastníci potrebné východiskové skúsenosti.

Spôsob ukončenia:

  • záverečný test alebo ústna skúška, hodnotenie praxe.

Lektor:
PhDr. Helena Boleková

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie akreditované MPSVaR SR platné v rámci EU

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

05.02.2018 - 16.03.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 220 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Mária Jurčová
mobil:
+421 911 771 *** zobraziť

email:
avtopolcany@... zobraziť


Adresa
Akadémia vzdelávania Topoľčany, Sv. Cyrila a Sv. Metoda 4647/1, 955 01 Topoľčany

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 911 771 *** zobraziť

mobil:
+421 911 771 *** zobraziť

email:
avtopolcany@... zobraziť

web: www.avtopolcany.sk

Adresa
Akadémia vzdelávania Topoľčany
Sv. Cyrila a Sv. Metoda 4647/1, Topoľčany Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)