Kurz: ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY

Popis kurzu

Filozofiou kurzu je osvojenie si komplexu odborných poznatkov, aby technik požiarnej ochrany vedel uplatniť predpisy na zaistenie ochrany pred požiarmi a bol schopný prakticky vykonávať požiadavky na zaistenie ochrany pred požiarmi. Vďaka kurzu budú účastníci kurzu schopní vysvetliť a navrhnúť použitie vhodného technického a technologického vybavenia a postupu prác a činností na elimináciu rizík a ohrození v rozsahu požiarnej ochrany. Dokážu vysvetliť zásady ochrany pred požiarmi, pozná povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi vo vzťahu k právnickým osobám, fyzickým osobám. Cieľ kurzu: Absolvent kurzu pozná a v praxi aplikuje vedomosti o postupoch a metódach práce podporujúcich požiarnu ochranu.Obsah kurzu

Rozsah odbornej prípravy: 120 hod.

1.Všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane pred požiarmi 2.Základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb, protipožiarna bezpečnosť pri skladovaní horľavých látok a manipulácii s horľavými látkami 3.protipožiarna bezpečnosť technologických a elektrických zariadení, parametre, činnosť a podmienky prevádzkovania požiarnotechnických zariadení atď. Absolventi kurzu získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou na základe oprávnenia od Národného inšpektorátu práce.

Rozsah aktualizačnej odbornej prípravy: 30 hodín

Harmonogram kurzu: 14 dní výučby, v obtýždňových blokoch (týždeň výučba / týždeň voľno), v prac. dni od PO do PIA, resp. ŠTV, od 8:00 do 16:00 hod.

Absolventi kurzu získajú potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy, na základe ktorého sa hlásia na skúšky Technika požiarnej ochrany na Krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru v mieste bydliska.

V cene kurzu je kompletná výučba, učebné materiály, záverečná skúška a vydanie potvrdenia o absolvovaní AOP. Cena je konečná vrátane všetkých poplatkov. Viac informácií na: info@yourscool.sk 0908/810174 www.yourscool.sk

Vzdelávacie centrum YSC, s.r.o. ponúka aj ďalšie kurzy:

  • Kurz Lektor 100 hod., cena: 200€ bez DPH
  • Kurz Bezpečnostný technik 176 hod., cena: 450€ bez DPH
  • Školenia Elektrotechnikov §21,§22,§23,§24 27 hod., cena: 84€ bez DPH, AOP 42€
  • Kurz Audítor QMS, OHSAS, SEM 48hod., cena: 350€ bez DPH

Viac informácií na: info@yourscool.sk 0908/810 174 a­lebo osobne vo vzdelávacom centre: YSC, s.r.o. Námestie Jozefa Herdu 1 91701 TrnavaCieľová skupina

Kurz je určený predošetkým pre žiadateľov o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany podľa vyhlášky č. 202/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.Certifikát

Absolventi získajú potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy Technika požiarnej ochranyKontaktná osoba

PaedDr. Silvia Žatková
+421 908 810 174
info@yourscool.sk


Organizátor