Kurz: RANNÝ PROGRAM VŠEOBECNEJ ANGLIČTINY

Popis kurzu

Zlepšiť si jazykové zručnosti o 1 stupeň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca po nadobudnutí pokročilých jazykových zručností je účastník pripravený na skladanie skúšok na medzinárodné Cambridgeské certifikáty.Obsah kurzu

Osvojenie slovnej zásoby potrebnej na bežnú komunikáciu v hovorovom jazyku na jednoduchú a priamu výmenu informácií o každodenných témach a činnostiach, porozumenie a používanie fráz v konverzácii.

Osvojenie zložitejších gramatických pravidiel, výklad a precvičovanie písomnej a ústnej formy s cieľom utvrdiť tie gramatické javy, v ktorých sa angličtina odlišuje od slovenčiny.

Zvládnutie ústneho prejavu zameraného na komunikatívne funkcie jazyka.

Zvládnutie písania krátkych esejí zameraných na požiadavky písomnej časti cambridgeských certifikátov. Nácvik čítania textov s porozumením a nájdenie predvídateľných informácií v autentických textoch. Používanie cudzieho jazyka bez prekladu do materinského jazyka.Cieľová skupina

Dospelí, úroveň ovládania jazyka B1+Poznámka k cene

40 hod.Kontaktná osoba

PhDr. Silvia Blašková, PhD.
+421 2/501 177 02
silvia.blaskova@cdv.uniba.sk


Organizátor