Česká humanistická tradice v moderním managementu

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Štědronín 15, Penzion Fousek
 • Cena: 55 660 Kč (46 000 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: 1. včasná platba (do 30. září 2016): 30 000 Kč + DPH, 2. včasná platba (do 30. listopadu 2016): 38 000 Kč + DPH
 • Organizátor: Systemický institut, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Jedinečná forma rozvoje leadershipu zážitkovou metodou na myšlenkách a životech velkých osobností i událostí českých dějin.

*Co je nahoře, to je i dole, co je uvnitř, je i vně. Na nejvyšší úrovni uvažování celé společnosti platí stejné principy jako v životě firmy. Náš vnitřní svět tvoří vzor reality, kterou denně prožíváme.

Naše minulost formuje naši přítomnost, stejně jako dnešek mění náš pohled na včerejší den. Poznání a prožívání těchto vzorů je jedinečným zdrojem zcela nové úrovně učení a seberozvoje. Myšlení každého přirozeného vůdce začíná u jeho zdrojů, kořenů, smyslu. Co může těmto kořenům být bližšího než myšlenky a životy lidí, kteří tento svět žili před námi?

Zveme Vás na nevšední cestu za Vaše vlastní hranice, při které se Vašimi průvodci ve skutečném vůdcovství v moderním managementu stanou osobnosti našich bouřlivých dějin.*

O co jde?

 • leadership, v první řadě.
 • O vaši schopnost vést a inspirovat k tomu nejlepšímu ve vás i v ostatních.
 • O odvahu stavět na principech.
 • vizi, kterou následujete.
 • rozhodnutích, která učiníte.
 • O váš potenciál měnit svět kolem sebe.

ale také

 • respekt k člověku, k jeho jedinečnosti, křehkosti i síle dosáhnout změn přesahující hranice společnosti i času.

Cieľová skupina

Je to pro mne?

Pojďme to zjistit. Zkuste se zamyslet nad 10 uvedenými otázkami. Označte si ty, které vás často nebo alespoň občas napadají.

 1. Jak mám na sobě co nejlépe pracovat?
 2. Vnímám všechny podstatné souvislosti toho, co dělám?
 3. Jaké mám ve svém životě vzory a jak se z nich učím?
 4. Vím, kdo jsem, uvědomuji si svoji identitu?
 5. Chci se zbavit strachu a být odvážnější, autentický?
 6. Co je rozhodující pro mé rozhodování? Co mne ovlivňuje?
 7. Jak mohu hájit pravdu a jaké prostředky k tomu mám?
 8. Jak dosáhnout svobody i prosperity zároveň?
 9. Jak myslet strategicky, a co to ve skutečnosti v mém případě znamená?
 10. K čemu jsou negativní osobnosti kolem nás?

Pokud máte stále tu potřebu, spočítejte je nyní. Výsledné skóre ale není důležité. První krok ke skutečnému vůdcovství je klást si podobné otázky a svobodné rozhodnutí hledat na ně odpovědi.

Obsahová náplň

Jak a proč?

 • Zážitková metoda je nejúčinnější způsob osvojení principů. Díky emocionálnímu napojení a spojení s osobními hodnotami dochází ke komplexnímu pochopení, budování vašeho osobního charismatu a okamžité schopnosti získané zkušenosti také použít.
 • Příběhy a myšlenky osobností našich dějin jsou pro nás kulturně i mentálně nejbližší. Dokážeme jim rozumět, dokážeme se do nich vcítit. Chápeme dopady jejich životních rozhodnutí i postojů, vnímáme je v naší každodennosti. A právě díky tomu se s nimi dokážeme snadno identifikovat, rychle přejímat vzory i principy skryté za dějinnými fakty. Naše hodnoty splývají a my se učíme rychleji než z učebnice.

Naše vize

Naším cílem je zobecnění historické zkušenosti našich předků pro náš praktický život, jak při vedení organizacích, tak v životě uprostřed občanské společnosti. Jde nám především o kultivaci leadershipu, tj. schopnosti vést druhé lidi a dosahovat excelentních výsledků, prostřednictvím vyzdvižení pokladů naší humanistické myšlenkové tradice a pochopením vývoje našich dějin. Naše zkušenost říká, že lidé dokážou pochopit dynamiku v organizacích lépe příměrem z rodinného života nebo zkušenosti z vývoje společnosti. Dalším důležitým faktorem našeho snažení je posílit sebevědomí lidí, neboť jeho nízkou úroveň považujeme za jeden z největších problémů naší země.

Vedení lidí můžeme vnímat také jako umění, ke kterému je potřeba kreativity, všeobecného rozhledu, širších kontextů. Řídíme-li lidi, je naší povinností obstarat si vzdělání, snažit se rozumět sobě a vlastnímu příběhu o svých zdrojích; učit se umění sebereflexe.

Ideální profil absolventa – k čemu směřujeme?

 • Dostane se za hranice „malého“ myšlení, tj. myšlení bez sebevědomí, bez kontextu a přesahu – k posílení identity člověka plně ukotveného v tom nejlepším z odkazu svého národa.
 • Rozšíří si pochopení toho, kdo je, k pochopení toho, kdo jsme a kam směřujeme – v kontextu rodiny, firmy a společnosti.
 • Bude vědomě propojovat vše, čeho jsme součástí, aby jako osobnost dosahoval integrity a konzistence.
 • Na základě hlubšího pochopení historických událostí si rozvine své systémové myšlení, které pak může použít jak při řízení firmy tak k formulaci svých občanských postojů.
 • Bude řídit lidi jinak než přímo – vyzařovat moudrost a zkušenost, která je pro ostatní následováníhodná.
 • Bude uvědomělý, statečný, vzdělaný, moudrý a respektuplný, bude vnímat věci v širším kontextu, bude mít ostatním co říci, bude mít vizi.

Nové vzdělávání – jakým způsobem ve workshopech pracujeme?

 • K jednotlivým konceptům (jako je např. strategické myšlení, systémové myšlení, schopnost spolupráce, „malé“ a „velké“ myšlení apod.) budeme přiřazovat jednotlivé historické postavy, jejich životy a myšlenky a související historické události.
 • Zážitková metoda – třeba na Kostnický koncil nebo Mnichovskou konferenci – protože věříme, že sebezážitek z role nám umožní lépe se vcítit do kůže aktérů a připravit sami sebe na důležitá rozhodnutí našeho života.
 • Dostanete možnost studovat výtah z nejvýživnějších myšlenek a historických událostí, aniž byste museli číst tisíce stránek.
 • Nepůjde nám o objektivní fakta (tak to je), ale o jejich interpretaci v širších souvislostech (jedna z možných) skrze vyprávění příběhů těchto lidí a toho, co bylo za tím, že byli takový a takto přemýšleli a jednali. Budeme hledat příklady jejich myšlení a konkrétních událostí, kde se to projevilo.
 • Budeme přemýšlet o tom, jak nás ovlivňuje místo narození (doba a národ).
 • Budeme diskutovat o tom, jak pracovat s problémy demokracie.
 • Budete reflektovat svoje vlastní potřeby a hodnoty: po čem v životě doopravdy toužíte? Jakou společnost chcete vytvářet a spolubudovat? Jak se vám to daří? Co můžete udělat pro to, aby se vám to dařilo lépe?
 • Naučíte se nahrazovat stížnosti a kritiku jasným formulováním svých potřeb. Promyslíme: co dělá historické nebo současné osobnosti lídry – čím to je? Které z těchto vlastností máme a používáme jako lídři my sami? Jak v sobě rozvíjet přemýšlení o mně jako osobnosti?
 • Naučíte se vyjadřovat své hodnoty a přesvědčivě pro ně získávat ostatní.
 • Dokážete rozlišovat mezi skutečnou etikou (svým svědomím) a zříkání se zodpovědnosti „dodržováním pravidel“.
 • Vytvoříme společně „desatero uvědomělého občana“, „desatero následováníhodného vůdce“ a „desatero uvědomělého zaměstnance“.
 • Vytvoříte si své vlastní (osobní) „desatero“.
 • Přiblížíte se k tomu, jak zažehnout v lidech nadšení.
 • Zlepšíte se ve svých rétorických dovednostech: budete se umět lépe vyjádřit, zargumentovat svůj názor a ustát ho proti kritice.

Kde jsme se inspirovali – z kterých myšlenkových zdrojů čerpáme? Jan Hus, Jiří z Poděbrad, Jan Amos Komenský, Karel Havlíček Borovský, Božena Němcová, Jaroslav Hašek, T. G. Masaryk, Emanuel Rádl, Ctibor Bezděk, Tomáš a Jan Baťové, Otokar Březina, František Bílek, bratři Čapkové, Jan Patočka, Egon Bondy, Václav Havel.

Co se již stalo – z kterých historických událostí čerpáme? Kostnice 1415 a husitské hnutí, Bílá hora 1621, Třicetiletá válka a pobělohorský exil, 19. století a národní obrození, vznik Československa 1918 a budování První republiky, Mnichovská dohoda 1938 a protektorátní teror, Únor 1948 a uchopení moci komunisty, Pražské jaro 1968 a okupace, události roku 1989 a změny společnosti.

Program workshopů:

1. a 2. den: Zaměříme se na osobní prožitek, poznání síly příběhu, a vybereme si, s čím se chceme identifikovat (co nás oslovuje). Výstupem bude osobní kontrakt (co chci od kurzu získat), propojení obsahu se smyslem lídrovské profese.

Odvaha a sebeuvědomění Životní rozhodování a odvaha řešit dilemata u J. Husa, J. A. Komenského, T. G. Masaryka a J. Čapka – různé projevy téže podstaty Předválečný pacifismus Přemysla Pittra a etikoterapie Ctibora Bezděka ve světle postmoderní moci bezmocných Václava Havla Paralelní světy Jana Patočky a Egona Bondyho – přesahové myšlenky z izolovaného ostrova

Vnímání nadčasových souvislostí Husova „Pravda vítězí“ a Komenského víra ve „všenápravu věcí lidských“. Koncept demokracie u českých humanistů a poučení z „krizového vývoje“ (naší historie). Doby temna naší historie: které to byly a čím byly charakteristické? Jak k nim došlo?

3. a 4. den: Budeme se akčně a sebezážitkově zabývat naší schopností spolupracovat, respektuplně komunikovat a dosahovat konsensu. Budeme zkoumat, jak umíme vládnout sami sobě.

Spolupráce s druhými Jiří z Poděbrad a jeho vize společnosti národů – české volání po kooperaci Česká politická reprezentace a Mnichovská dohoda – proč nás naši spojenci zradili? Demokracie T. G. Masaryka a občanská společnost V. Havla – od kolektivního k individuálnímu prožívání světa okolo nás Schopnost vládnout si Husova etika pravdivosti – hodnoty, pro které má vždy smysl bojovat Komenského a Masarykovy představy o dobrém vládnutí – moderní syntéza pro současnost Ztráta důvěry v důsledku třicetileté války – bez perspektivy není růstu v žádné organizaci Pražské jaro a vpád vojsk Varšavské smlouvy – přijetí „nevyhnutelného“

5. a 6. den: Na cestě od osobního růstu přes vzájemnou spolupráci se dostaneme k vytváření synergie a budování systému společnosti. Kruh uzavřeme návratem k osobnímu kontraktu účastníků.

Systémové myšlení Hierarchie v systému, statusy a partnerství. Odvaha leadera stát si za svým. Postoje a myšlenky českých humanistů v reakci na události naší doby. Význam „negativních“ osobností pro systém. Kolektivní vina.

Strategické myšlení Strategie v myšlení katolíků v období kolem třicetileté války. Strategie osobního leadershipu. Vznik Československa a velkorysost vítězů. Baťova koncepce globální firmy na základě úsilí a zodpovědnosti jednotlivců.

Vznikání synergie Budovatelský étos národního obrození a první republiky – pohled na princip „Národ sobě“ optikou 21. století. Národní mentalita a firemní kultura. Vztah svobody a prosperity v myšlení Komenského zakotvený ve „všemoudrosti“. Svoboda a pluralita jako nejefektivnější způsoby dosahování výsledků ve firmě i ve společnosti – vozové hradbě husitů i moderním technologiím vdechují život stejné principy. Já jako leader – autentický sebevědomý člověk.

Co si o tom myslí ti, kteří se již kurzu zúčastnili?

*„Kurz pro mne znamenal nevídaně hluboký a pravdivý pohled na leadership. Děkuji i za podnícení odvahy a leadera ve mně.“ (Lenka Procházková) „Jsem přesvědčený, že se Vám podařilo připravit ojedinělý a výjimečný koncept osobního rozvoje na platformě historické zkušenosti našich předků. Upřímně reflektuji, nenudil jsem se. Odnáším si silné zážitky, které jsou mi nápomocny na cestě za odvážnějším a autentickým leaderem.“ (Ing. Daniel Pristach, Managing Director E-consulting) „Opravdu jsem nečekala uvědomění si tolika souvislostí a možností využití v praxi. Tréninková část byla náročná jako vždy, ale tak to má být!“ (Mirka Bartošová, HR manager, Wüstenrot) „Program pro všechny, kdo chtějí pracovat sami na sobě a zároveň, jako bonus, si odnést užitečné informace o české historii. Originální propojení české humanistické historie s aktuálními tématy z oblasti rozvoje a řízení lidí.“ (Jaroslav Neuwirth, ČSOB)
„Cením si toho, že popularizujete odkaz Bati, TGM a dalších. Není potřeba ukazovat stále stejné zahraniční příklady. Nic proti nim, ale Baťa nabízí mnohem víc než třeba Jobs.“ Jiří Rozvařil „Návrat domů. Jsme světoví, jen to nevíme.“ Pavel Kosorin „Už dlouho se mi nestalo, abych se zastavila a zamyslela se např. nad tím, jak byl akademik Heyrovský pracovitý, jak byla svatá Anežka emancipovaná, vzdělaná a náročná sama na sebe, jak husitské ženy v Táboře 1420 znaly skvěle Bibli…spousta podnětů a inspirací pro každodenní skutky i dlouhodobější procesy rozhodování.“ Lenka Zachová „My, Češi, jsme překvapeni, že se někdo baví o českém leadershipu. Je to nezvyk. Čím víc se ale budeme o tomto tématu bavit, tím obrněnější bude naše země proti demagogům a tím silnější bude naše šance na lepší cestu k demokracii.“ Jan Diblík „Celý koncept konference i návazného vzdělávacího cyklu považuji za mimořádně přínosný, zejména díky:

 • Možnosti zamyslet se nad vztahem leader x češství
 • Metodám tvořícím jak zážitek, tak nové myšlenkové koncepty a nové profesní vztahy
 • Příjemné, profesionální a inspirativní atmosféře a organizaci.
 • Účast jednoznačně doporučuji všem, kteří ve své práci s lidmi chtějí nejen konat, ale i dost přemýšlet.“ Milan Klindera

"ČHT se mi moc líbila. Myslím, že je potřeba v lidech posílit sebevědomí a hrdost na český národ. Odkaz našich předků by mohl být tou správnou cestou.“ Anastasia Michailidisová „Bylo to úplně jiné než ostatní kurzy, příjemně ozvláštněné.“ „Donutilo mě to zamyslet se nad některými věcmi.“ „Překvapilo mě to krásné propojení.“ „Je dobré se občas k minulosti vrátit, nežít jen tady a teď.“ „Je dobré si uvědomit, že neúspěch může být výzvou, která nás posune dál.“ (účastníci jednodenní „ochutnávky“ z ČMSS)*

Jak si zajistit místo?

Na webu www.systemicky-institut.cz vyplňte elektronickou přihlášku (formulář za kurzem) – toť vše!

Při nenastoupení do kurzu se včasné platby stávají storno poplatkem. V případě standardní ceny upřednostňujeme rovněž z administrativních důvodů platbu celé částky předem, ale je také možné uhradit dopředu dílčí fakturu ve výši 23 000 Kč a zbytek částky po prvním soustředění.

V ceně jsou kromě kurzovného zahrnuty kávové přestávky. Ubytování a stravu si hradí každý účastník sám a činí necelých 2 000 Kč na osobu a soustředění. Cena je splatná na místě v hotovosti (karty nejsou akceptovány). Přihlášeným automaticky zajišťujeme ubytování a stravu – v případě jeho nevyužití se na něj vztahuje plné storno – proto, pokud nechcete v penzionu přespávat, je třeba to dopředu nahlásit na adrese fousek@zvikov.cz (Ota Staněk). Případné storno poplatky se domlouvají přímo s ním.

Kurz vedou:

Magda Vašáková: http://www.systemicky-institut.cz/cs/dr-magda-loumova/

Vladimír Dvořák: http://www.systemicky-institut.cz/cs/mgr-vladimir-j-dvorak/

Klára Lauritzenová: http://www.systemicky-institut.cz/cs/ing-klara-lauritzenova/

Podívejte se také na naše stránky: www.hu-man.cz nebo se přihlašte do skupiny Česká humanistická tradice v moderním managementu na LinkedInu: https://www.linkedin.com/groups/8299456.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Klára Lauritzenová
email:
lauritzenova@... zobraziť


Adresa
Štědronín 15, 397 01 Penzion Fousek

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 271 740 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.systemicky-institut.cz

Adresa
Systemický institut, s.r.o.
U Hranic 18, Praha 10 Zobraziť na mape