ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ V PRAXI

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Na semináři se seznámíte s aktuálním výkladem cizineckého práva, pracovněprávních aspektů zaměstnávání cizinců v ČR včetně zkušeností z kontrol realizovaných inspektoráty práce. Lektoři rozeberou podmínky vysílání zaměstnanců z České republiky jak do jiných členských států EU, tak do třetích zemí. Pro oblast zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do zahraničí je nezbytná znalost principů obsažených v koordinačních nařízeních EU pro oblast sociálního zabezpečení (nařízení EP a Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009). Seznámíte se také se změnami v navazující právní úpravě sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění týkající se zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků v ČR. Výklad pro tyto oblasti bude podáván odborníky jednotlivých institucí z oblasti pracovního práva, oblasti sociálního a zdravotního pojištění a z poradenské společnosti (Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu, ČSSZ, Centra mezistátních úhrad, PWC). Budete také seznámeni s aktuální daňovou problematikou týkající se zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků se zaměřením na zkušenosti s novelou zákona o daních z příjmů pro rok 2016 a připravované novely zákona o daních z příjmů pro rok 2017, výsledky koordinačních výborů a aktuální judikatury, které přednese daňová poradkyně specializovaná na zaměstnávání cizinců. Závěr přednáškového bloku bude věnován vysílání pracovníků českými společnostmi do států EU a do třetích států.

Přednášky budou doplněny několika případovými studiemi řešenými postupně jednotlivými lektory podle oblastí, které přednášejí, a závěrečnou případovou studií shrnující celou problematiku.

Cieľová skupina

Personalistům, pracovníkům poradenských firem, ale i finančním ředitelům, daňovým poradcům, mzdovým účetním i auditorům a všem, kteří se ve své práci setkávají s občany EU i z třetích států, provozujícími činnost na území ČR.

Obsahová náplň

MODERUJE: Mgr. Magdaléna Vyškovská

1. den: 9:00–10:00 – ÚVOD DO PROBLEMATIKY – Mgr. Magdaléna Vyškovská Smlouvy o zamezení dvojího zdanění – Evropská legislativa pro oblast sociálního zabezpečení a pro oblast vysílání zaměstnanců – bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení – vztah mezinárodních smluv a evropského práva k českým předpisům pro oblast zdanění a pojištění – úvod do případových studií řešených jednotlivými přednášejícími.

10:15–13:15 – POBYT CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR/SCHENGENU – Ing. Jana Zelová Pobytové právo na území ČR/Schengenu – přehled pobytových titulů na území ČR/Schengenu – typy, procedury, lhůty – ohlašovací povinnosti cizinců – Schengenský systém, vstup, pohyb a pobyt v rámci Schengenského prostoru – specifika dlouhodobého pobytu cizinců za účelem zaměstnání v ČR – povinnosti zaměstnavatele zaměstnávajících cizince – důležité legislativní změny.

14:00–17:00 – PRACOVNĚPRÁVNÍ ASPEKTY ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR, KONTROLY DODRŽOVÁNÍ POVINNOSTÍ ZAMĚSTNAVATELŮ V ČR – JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler Postavení cizinců upravené zákonem o zaměstnanosti – zaměstnávání cizinců ze třetích zemí – postavení občanů EU – nelegální zaměstnávání – povolení k zaměstnávání a výjimky jeho vydávání – úloha ÚP ČR při jeho vydávání – zadávání volných míst pro cizince – agentury práce a cizinci ze třetích zemí – zelené karty, modré karty EU – zaměstnanecké karty – kontrolní činnost orgánů inspekce práce – práva a povinnosti zaměstnavatelů v průběhu kontroly a výsledky kontroly – přestupky a správní delikty – průběh řízení – možné sankce za porušení předpisů v této oblasti z pohledu orgánů inspekce práce.

2. den: 9:00–11:00 – SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ, ODVOD POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VE VZTAHU K ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ – Tomáš Novotný Základní výklad nařízení EP a Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009 – účast na nemocenském pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí – dopad koordinačních nařízení a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na sociálním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců – některé problematické otázky při používání koordinačních nařízení – dokládání příslušnosti k právním předpisům (formuláře používané v rámci EU) – postup při žádosti o vystavení formuláře A1 – uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci (náhradu mzdy v nemoci) při pobytu v jiném státě, než je stát pojištění.

11:15–12:45 – ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – Jitka Luciani Cizinci ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR – cizinci ze států EU, ze států mimo EU – definice pojmu zaměstnanec a zaměstnavatel pro účely veřejného zdravotního pojištění – režim bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení (rozsah nároků na zdravotní péči občanů smluvních států a jejich rodinných příslušníků) – zdravotní pojištění (věcné dávky nemocenského pojištění) dle EU legislativy – rozsah nároků na zdravotní péči (evropské formuláře používané zdravotními pojišťovnami v rámci EU, postup při žádosti o vystavení formuláře S1) – nároky na rozsah zdravotní péče nezaopatřených rodinných příslušníků – rozsah nároků na zdravotní péči občanů třetích zemí a jejich rodinných příslušníků (nejednoznačný výklad přeshraničního prvku) – plánovaná zdravotní péče v zahraničí (Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 24/2011) – typy průkazů zdravotního pojištění.

13:45–16:15 – DAŇOVÁ PROBLEMATIKA – Mgr. Magdaléna Vyškovská Informace o základních novelizovaných ustanoveních zákona o daních z příjmů týkajících se cizinců – novelizace zákona o daních z příjmů pro rok 2017 ve vztahu ke zdanění příjmů cizinců v ČR a příjmů českých daňových rezidentů ze zahraničí – zdanění příjmů ze závislé činnosti dle variant činnosti (vyslaní zaměstnanci do ČR, zaměstnanci českého subjektu, pronájem pracovní síly a určení, kdo je plátcem daně z příjmů ze závislé činnosti) – zdanění příjmů jednatelů – nerezidentů a dalších členů statutárních orgánů a společníků pracujících pro společnost v ČR – specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů – výpočet základu daně podle různých kategorií zaměstnanců – omezení nároku na slevy na dani – důsledky některých forem zaměstnávání cizinců v ČR pro jejich zahraniční zaměstnavatele – právní a daňové aspekty vysílání pracovníků do zahraničí, povinnost hradit minimální mzdu a dodržování dalších minimálních pracovněprávních standardů v jiných členských státech EU (směrnice 96/71/ES, smlouvy o zamezení dvojímu zdanění) – zdanění příjmů vyslaných pracovníků za práci v zahraničí podle smluv o zamezení dvojímu zdanění – vznik stálé provozovny zaměstnavatele ve státě vyslání – související povinnosti českého zaměstnavatele v ČR a ve státě vyslání – zamezení dvojímu zdanění u českých daňových rezidentů (zaměstnavatelů i zaměstnanců) – vynětí ze zdanění u příjmů některých zaměstnanců – solidární zvýšení daně a příjmy ze zahraničí – konkrétní podmínky vysílání ve vybraných státech.

16:30–17:00 – CELKOVÁ PŘÍPADOVÁ STUDIE – Mgr. Magdaléna Vyškovská Případové studie se zohledněním daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob, sociálního pojištění, zdravotního pojištění u zaměstnání občana EU v ČR, vyslání zaměstnance z České republiky do jiného členského státu EU, zaměstnání občana ČR u zahraniční společnosti, výpočty zamezení dvojího zdanění s ohledem na solidární zvýšení daně.

Lektor:
Mgr. Petr Kieler

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape