PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ PROBLEMATIKA V PRAXI ROKU 2017

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Na semináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát.

Cieľová skupina

Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové problematice aktuální informace.

Obsahová náplň

ZMĚNY V ZÁKONÍKU PRÁCE 2017: Nařízení vlády 567/2006 Sb., o nových sazbách minimální mzdy – pojmy minimální a zaručená mzda – nové částky nejnižší úrovně minimální mzdy u poživatelů invalidních důchodů – dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy – daň ze závislé činnosti – daňový bonus, zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ – povinnosti zaměstnavatelů před vznikem pracovněprávního vztahu – uzavírání pracovněprávních vztahů – pracovní poměr, DPP a DPČ povinná evidence pracovní doby, vystavovávní zápočtových listů – co musí obsahovat pracovní smouva, DPP a DPČ – dovolená v roce 2017 – ukázka jednotlivých doporučených vzorů, vnitřní firemní předpisy a jejich sestavování – povinnost zaměstnavatelů při skončení pracovněprávního vztahu – nové poznatky z kontrol prováděných inspektorátem práce.

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ – ROK 2017: Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti předcházení a evidence a vedení záznamů o pracovních úrazech a nemocech z povolání podle zákoníku práce a nařízení vlády č. 170/2014 Sb. – platnost i pro rok 2017 – osud zákona o úrazovém pojištění – nařízení vlády o „bolestném“ – bodové ohodnocení úrazu a ztíženého společenského uplatnění – zákoník práce v oblasti poskytování náhrad za újmu na zdraví při pracovních úrazech a nemocech z povolání – vnitřní firemní předpis o postupu při pracovních úrazech a nemocech z povolání.

SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU NEBO ODMĚN – ROK 2017: Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky – ustanovení § 145 zákoníku práce a § 299 OSŘ – v roce 2016 a 2017 – porovnání – příjmy, které nelze pro účely srážek započítávat – povinnosti plátce příjmu při provádění srážek podle občanského soudního řádu – ohlašovací povinnost a další nutné úkony plátce příjmu – uzavírání dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o provádění srážek ve prospěch zaměstnavatele – změny v uzávírání dohod o provádění srážek ve smyslu občanského zákoníku – povinná evidence o prováděných srážkách ze strany plátců příjmu povinného – souběh příjmů od jiných plátců a následné řešení nezabavitelné částky jednotlivými plátci – insolvence fyzické osoby a postupy plátců příjmu při provádění srážek – insolvenční zákon, součinnost zaměstnavatele se soudním vykonavatelem – insolvenčním správcem – usnesení soudu o schválené insolvenci – součinnost zaměstnavatele při výplatě jiným plátcem příjmu – zaměstnavatel a správa sociálního zabezpečení – plátce nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství – výpočet srážek – nové nezabavitelné částky pro rok 2017, určení jednotlivých třetin – vyživované osoby pro určení druhé nezabavitelné částky na tyto osoby – celá řada ukázek výpočtů srážek.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 2017: Kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně – minimální vyměřovací základ 2017 – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ – okruh pojištěnců, za něž platí pojistné stát a nová částka pojistného za tuto kategorii pojištěnců – kdy lze změnit zdravotní pojišťovnu – odvod pojistného a jeho závazné termíny – plátce pojistného zaměstnavatel, osoba samostatně výdělečně činná, osoba bez zdanitelných příjmů – pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány – odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie.

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 2017: Maximální vyměřovací základ – započitatelnost příjmů pro odvod pojistného – zákon o provádění sociálního zabezpečení 2017 – výše sazeb pojistného v roce 2017 – sankce na pojistném – pokuty, penále, splátky dlužného pojistného a penále, prominutí penále, pravděpodobná výše pojistného – dobrovolná platba pojistného na důchodové pojištění – osoby samostatně výdělečné činné a platby povinných záloh na důchodové pojištění – dobrovolná platba na nemocenské pojištění.

NÁHRADY MZDY PŘI DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI V ROCE 2017: Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti – nové redukční hranice pro rok 2017 – komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti – karenční doba – porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance za dobu prvních 14 dnů – možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele – postupy zaměstnavatele při provádění kontrol.

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2017 – ZÁSADNÍ ZMĚNY: Komu vzniká účast na nemocenském pojištění 2017 – nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění – podmínky nároku na jednotlivé druhy dávek – nová dávka „otcovská dovolená“ – rozhodné období v roce 2017 – kdy je vyloučen nárok na nemocenské, kdy náleží nemocenské jen v poloviční výši – součinnost zaměstnavatele se správami sociálního zabezpečení.

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ – ZÁSADNÍ ZMĚNY 2017: Podmínky nároku na důchody – splnění odpracované doby – předčasný starobní důchod – předdůchod ve spojitosti se splněním nároku na tento zvláštní druh důchodu – redukční hranice pro výpočet důchodu v roce 2017.

DAŇ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE – ZÁSADNÍ ZMĚNY 2017: Nové částky v poskytování daňového zvýhodnění od 1. 1. 2017, další změny v daňové oblasti – „školkovné“, příprava na budoucí povolání a daňové zvýhodnění, uplatnění nároku na daňové zvýhodnění – tiskopis „Prohlášení poplatníka (vzor)“, jeho vyplňování, dokladovost, hlášení změn.

ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2017: Nekolidující zaměstnání – jaké pracovněprávní vztahy může uzavřít uchazeč o zaměstnání od roku 2017, zásadní zpřísnění podmínek u agenturního zaměstnání, další zásadní důležité informace v oblasti zaměstnanosti – zaměstnávání cizinců a občanů EU – podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti a její výše od roku 2017.

DALŠÍ INFORMACE PRO ROK 2017: Zákon o inspekci práce, vyhláška o výši stravného pro rok 2017, německá minimální mzda – další aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy.

Lektor:
Zdeněk Křížek

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape