Zodpovednosť v pracovnom práve a sociálna a zdravotná politika zamestnávateľa

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Po mimoriadne úspešnom seminári s témou skončenia pracovného pomeru prinášame ďalšiu náročnú, o to však dôležitejšiu tému z oblasti pracovného práva, týkajúcu sa zodpovednostných vzťahov. Seminár pod vedením skúsenej lektorky s bohatými praktickými skúsenosťami z akademického prostredia, ale zároveň i z advokátskej praxe sa bude zameriavať najmä na objasnenie špecifických základov zodpovednosti v pracovnom práve z teoretického, najmä však z praktického pohľadu. Detailne popisované tak budú nielen práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca pri vzniku vecnej škody a škody spočívajúcej v poškodení zdravia, ale súčasť seminára budú tvoriť i posledné rozhodnutia súdov v uvedenej oblasti predovšetkým z pohľadu posudzovania predispozície zamestnancov na vznik poškodenia zdravia a následnej spôsobilosti, resp. nespôsobilosti zamestnanca na výkon práce. Obdobne bude detailne rozobratá i spoluúčasť zástupcov zamestnancov pri vzniku a posudzovaní jednotlivých prvkov zodpovednostných vzťahov alebo formy posudzovania zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na výkon práce zo strany tretích osôb (všeobecný lekár, pracovná zdravotná služba a pod.). Vo väzbe na túto problematiku bude ďalej predmetnom výkladu i oblasť sociálnej a zdravotnej politiky zamestnávateľa, ktorá bezprostredne súvisí nielen s prevenčným pôsobením vzniku niektorých zodpovednostných vzťahov, ale synteticky prepája i prípadný vznik sankčných mechanizmov v pracovnom práve.

Cieľová skupina

zamestnávatelia, vedúci zamestnanci, personalisti, HR manažéri a mzdoví účtovníci, advokáti, advokátski koncipienti, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Obsahová náplň

 • Predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu v pracovnom práve, osobitosti od občianskoprávnej zodpovednosti (plnenie pracovných úloh)
 • Škoda, vecná škoda, škoda za poškodenie zdravia, iná škoda
 • Zodpovednosť zamestnanca za škodu s a bez prezumpcie viny, zodpovednosť zamestnávateľa za škodu (objektívna zodpovednosť zamestnávateľa za škodu)
 • Formálne podmienky dohody o hmotnej zodpovednosti za škodu
 • Spôsobilosť a nespôsobilosť zamestnanca na výkon práce, lekárske posudky vs. lekárske potvrdenia
 • Vyvinenie sa zamestnávateľa zo zodpovednosti
 • Náhrada škody zo strany zamestnanca a zamestnávateľa, participácia zástupcov zamestnancov, smrť zamestnanca a uplatnenie nárokov zamestnávateľa
 • Sociálna a zdravotná politika zamestnávateľa vo väzbe na oblasť zodpovednostných vzťahov
 • Materská a rodičovská dovolenka a odklad výkonu práce, jednostranné preradenie na inú prácu a prípadný vznik poškodenia zdravia
 • Skončenie pracovného pomeru pri nespôsobilosti na výkon práce zamestnancom
 • Diskusia

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
JUDr. Emília Halmešová
tel: +421 2/581 020 46
mobil: +421 907 239 998
e-mail: halmesova@wolterskluwer.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/581 020 46
email: halmesova@wolterskluwer.sk
web: www.wolterskluwer.sk

Adresa
Wolters Kluwer s. r. o.
Mlynské nivy 48, Bratislava Zobraziť na mape