Bratislava - mestská časť Nové mesto

Aktuálne otázky správneho súdnictva - súdny prieskum rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Aktuálne otázky správneho súdnictva – súdny prieskum rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem a spoločností, štátnych a verejných inštitúcií.

Obsahová náplň

Pojem a vývoj správneho súdnictva na Slovensku

Mimosúdna kontrola verejnej správy

Súdna kontrola verejnej správy

Všeobecné ustanovenia o správnom súdnictve

Ústavný rámec činnosti správnych súdov

Predmet a poslanie súdneho prieskumu rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy

Vymedzenie pojmu správny orgán

Diskrečná právomoc správneho orgánu a správne uváženie

Predpoklady súdneho prieskumu podkladových rozhodnutí správneho orgánu

Príslušnosť správnych súdov

Obsadenie správneho súdu

Rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom orgánov verejnej správy

Predpoklady súdneho prieskumu podľa 2. hlavy V. časti O.s.p.

Rozhodnutia vylúčené z preskúmavania

Žaloba proti rozhodnutiu a postupu správneho orgánu

Náležitosti žaloby

Lehota na podanie žaloby

Účinky podania žaloby

Účastníci konania – žalobca, žalovaný, žalobou dotknutí účastníci správneho konania, opomenutý účastník, postavenie prokurátora v súdnom preskúmavacom konaní

Konanie na správnom súde

Príprava prejednania veci

Postúpenie veci, zastavenie konania

Rozsah dokazovania pred správnym súdom

Prípady plnej jurisdikcie správneho súdu

Meritórne rozhodnutie

Opravné prostriedky

Trovy konania

Rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam orgánov verejnej správy

Predpoklady súdneho prieskumu podľa 3. hlavy V. časti O.s.p.

Návrh ako opravný prostriedok proti neprávoplatnému rozhodnutiu a postupu orgánu verejnej správy

Účastníci konania

Priebeh konania o opravnom prostriedku a rozsah dokazovania pred správnym súdom

Spôsoby rozhodnutia súdu o opravnom prostriedku

Opravné prostriedky proti rozhodnutiu správneho súdu

Konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy
Predpoklady poskytnutia súdnej ochrany proti nečinnosti správneho orgánu
Rozhodnutie správneho súdu o návrhu proti nečinnosti

Konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy
Podmienky poskytnutia súdnej ochrany pred nezákonným zásahom správneho orgánu
Rozhodnutie správneho súdu o návrhu proti nezákonnému zásahu

Rozhodovanie správneho súdu o vykonateľnosti cudzích správnych rozhodnutí
Podmienky uznania vykonateľnosti cudzieho správneho rozhodnutia v Slovenskej republike
Účastníci uznávacieho konania

Osobitné konania v slovenskom správnom súdnictve
Konania vo volebných veciach
Konania o preskúmanie zákonnosti uznesení orgánov územnej samosprávy
Konania o súlade všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy so zákonmi a vládnymi predpismi

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Business centrum MATADOR, Bojnická 3, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)