Bratislava

Zákon o verejnom obstarávaní pre začiatočníkov (detailne a prakticky)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Potrebujete vyškoliť zamestnancov zodpovedných za verejné obstarávanie v obciach, mestách, v príspevkových a rozpočtových organizáciách? Toto školenie Vám pomôže zorientovať sa v zložitej spleti ustanovení zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dvojdňový seminár Vám pomôže pochopiť základné postupové kroky v procese verejného obstarávania, či už pomocou jednotlivých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní alebo pomocou využívania nástrojov dostupných na stránke Úradu pre verejné obstarávanie alebo na stránke elektronického trhoviska.

Cieľová skupina

Určené všetkým, ktorí pôsobia v oblasti verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov aj záujemcov/uchádzačov

Obsahová náplň

 1. Prípravná fáza verejného obstarávania:
 • stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky,
 • výber postupu verejného obstarávania,
 • opis predmetu zákazky,
 • vypracovanie výzvy na predkladanie ponúk a súťažných podkladov,
 • nastavenie podmienok účasti,
 • kritériá na vyhodnotenie ponúk
 1. Vyhodnotenie verejného obstarávania
 • otváranie ponúk,
 • vyhodnotenie splnenia podmienok účasti,
 • vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, náležitostí ponúk a kritérií,
 • priebeh elektronickej aukcie,
 • zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk,
 • konflikt záujmov,
 1. Výsledok verejného obstarávania
 • uzavretie zmluvy,
 • podpísanie dodatkov,
 1. Informačné povinnosti
 • povinnosti vo vzťahu k uverejňovaniu v profile,
 • informačné povinnosti voči úradu,
 • informačné povinnosti voči samotným uchádzačom, záujemcom
 1. Dokumentácia

Termíny kurzov

25.01.2017 - 26.01.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Monika Svinčáková
mobil: +421 911 124 142
e-mail: info@otidea.sk

Adresa
Jedlíkova 7, 040 11 Kultúrno-spoločenské centrum KOŠICE

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 914 124 580
mobil: +421 914 124 580
email: vzdelavanie@otidea.sk
web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape