ROČNÁ UZÁVIERKA V MZDOVEJ UČTÁRNI + AKTUÁLNE LEGISLATÍVNE ZMENY

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

ROČNÁ UZÁVIERKA V MZDOVEJ UČTÁRNI + AKTUÁLNE LEGISLATÍVNE ZMENY

Cieľová skupina

MZDÁRI, PERSONALISTI, ZAMESTNÁVATELIA A POD.

Obsahová náplň

1. Rekapitulácia mzdových, odvodových a daňových povinnosti mzdovej učtárne na konci mzdového obdobia 2016 a poskytnutie informácií o zmenách predpisov účinných v roku 2017 v danej oblasti.

 • Prehľad najdôležitejších parametrov platných k 31.12.2016 (MM, MMN, DB, ZP…)
 • Uzatváranie mzdovej evidencie za mzdové obdobie 2016
 • Spracovanie podkladov na zúčtovanie miezd a odmien. za 12/2016
 • Výpočet nevyčerpanej dovolenky za rok 2016 a dohoda o jej vyčerpaní resp. preplatení
 • Výpočet odstupného resp. odchodného pri skončení PP
 • Uzatvorenie mzdových listov za rok 2016
 • Kontrola výšky dosiahnutej mzdy u zamestnancov oslobodených od odvodov do ZP, SP ( podmienok oslobodenia od odvodov)
 • Výpočet denného vymeriavacieho základu na DPN a náhrady príjmu pri DPN na rok 2017
 • Vyhotovenie evidenčných listov dôchodkového poistenia zamestnancov…
 • Výpočet priemerného zárobku k 1.1.2017
 • Evidencia starobného dôchodkového sporenia podľa zákona o SP
 • Vyhotovenie potvrdenia o zdaniteľnej mzde a preddavkoch na daň zo ZČ (na žiadosť)
 • Vyhotovenie zápočtového listu ( potvrdenia o trvaní pracovného pomeru..)
 • Vyhotovenie pracovného posudku v prípade skončenia pracovného pomeru a žiadosti zamestnanca
 • Personalisti – zabezpečenie výstupného listu, dohôd o prípadnom uhradení škody, pôžičky a podobne,
 • Realizácia právneho úkonu smerujúceho k skončeniu PP.
 • Informácie o zmenách mzdových a odvodových parametrov pre rok 2017

2. Vedenie evidencie dohôd , pracovného času FO pracujúcich na dohody vrátane vyplatených odmien

 • Registrácia zamestnancov vykonávajúcich práce mimo PP na základe dohôd v ZP a SP ( prihlášky-odhlášky)
 • Vykazovanie vyplatených odmien v závislosti od pravidelnosti resp. nepravidelného vyplácania odmien a statusu FO
 • Kontrola maximálneho mesačného príjmu u DBPŠ resp. dodatočný vznik povinnosti registrácie študenta na účely DP

3. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov za zdaniteľné obdobie 2016

 • Prehľad daňových parametrov platných v r. 2016 ( NČ, DB, ZP, SD)
 • Podmienky uplatnenia ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti a výpočet nezdaniteľnej časti základu dane pre daňovníka a jeho manželku
 • Podmienky uplatnenia nároku na zníženie dane z dôvodu dobrovoľného platenia príspevkov na SDS a príspevkov na DDS
 • Podmienky uplatnenia daňového bonusu pre rok 2016 a jeho výpočet podľa podkladov a zúčtovanej mzdy
 • Podmienky nároku na zamestnaneckú prémiu a výpočet jej výšky v roku 2016
 • Zistenie čiastkového základu dane ( § 5)
 • Výpočet daňovej povinnosti pri zohľadnení uhradených preddavkov na daň v priebehu zdaňovacieho obdobia 2016
 • Potvrdenie o ročnom zúčtovaní dane z príjmov zo závislej činnosti a dohoda o usporiadaní nedoplatku na dani zo závislej činnosti
 • Opravy ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti
 • Usporiadanie daňovej povinnosti spracovaním a podaním daňového priznania typu „ A“
 • Vyhotovenie štvrťročného prehľadu o preddavkoch na daň a Hlásenia o vyúčtovaní dane zo závislej činnosti za rok 2016
 • Termín odvodenia dane zo závislej činnosti – nedoplatky z RZD a vyplatenie preplatkov na dani zo ZČ

4. Schválené zmeny v zákone o dani z príjmov na zdaniteľné obdobie v roku 2017

 • Nové daňové parametre ( NČ, DB, ZP, SD…)
 • Nepeňažné plnenie zamestnanca a jeho zvyšenie o daň z príjmu a odvod do ZP a SP na účely zvyšovania čistej mzdy zamestnancov – príklady

5. Ďalšie povinnosti zamestnávateľa

 • Vyhotovenie ročného výkazu o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím v zmysle zákona o službách zamestnávania
 • Spracovanie podkladov preukazujúcich zadávanie zákaziek Chráneným dielňam, pracoviskám…
 • Tvorba a zúčtovanie sociálneho fondu

6. ďalšie zmeny v legislatíve s vplyvom na výšku mzdy a dane zo závislej činnosti

7. Diskusia

Súčasťou seminára sú odborné pracovné materiály a samozrejme chutné občerstvenie a nápoje. V prípade, že si prajete vegetariánske alebo bezlepkové občerstvenie, prosím, oznámte nám to deň vopred a my ho pre Vás radi zabezpečíme. Každý, kto chodieva k nám na semináre, kurzy a školenia vie, že dbáme na Váš komfort a záleží nám na Vašej spokojnosti. Tešíme sa na Vás!

Ak budete na seminári s niečím nespokojní, povedzte to nám a vylepšíme to a ak budete spokojní, šírte prosím dobrú reklamu o nás ďalej, alebo nás sledujte a zdieľajte na www.facebook.com/agenturaapollo

AKCIA: PRI PRIHLÁSENÍ 5 ÚČASTNÍKOV Z JEDNEJ SPOLOČNOSTI NA JEDEN SEMINÁR – 6. ÚČASTNÍK ZDARMA!

Lektor:
ING. MILUŠKA HORVÁTHOVÁ

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana ORAVCOVA
tel: +421 2/642 879 47
mobil: +421 903 242 412
e-mail: info@agenturaapollo.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 903 242 412
mobil: +421 903 242 412
email: info@agenturaapollo.sk
web: www.agenturaapollo.sk

Adresa
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Bazovského 19, Bratislava Zobraziť na mape