Ako pripraviť a zrealizovať súťaž podľa nového zákona o verejnom obstarávaní?

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Nový zákon o verejnom obstarávaní – zák. č. 343/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 18. apríla t.r., veľa sa o ňom hovorilo aj písalo… Poznáme právnu úpravu, otázkou je, či vieme ako ho uviesť do praxe? Ako pripraviť oznámenie o vyhlásení, súťažné podklady? Na čo si dať pozor pri realizácii súťaže?

Wolters Kluwer pripravil pre záujemcov seminár k praktickým otázkam a postupom, ako aj dôsledkom pri chybných krokoch pri verejnom obstarávaní v praxi. Seminár povedie spoluautor komentára k novému Zákonu o verejnom obstarávaní JUDr. Juraj Tkáč.

Cieľová skupina

verejní obstarávatelia, obstarávatelia, advokáti, zamestnanci verejnej správy, samosprávy, uchádzači vo verejnom obstarávaní, bývalé odborne spôsobilé osoby

Obsahová náplň

  • Prípravná fáza – správne stanovenie PHZ, definovanie opisu predmetu zákazky, delenie zákazky na časti
  • Náležitosti oznámenia / výzvy na predkladanie ponúk – nové formuláre, stanovenie podmienok účasti – osobné postavenie, finančná a ekonomická spôsobilosť, technická a odborná spôsobilosť, ISO certifikáty, obmedzenie počtu znakov v texte oznámenia, definovanie spôsobu komunikácie v oznámení, počítanie lehôt
  • Náležitosti súťažných podkladov – podrobnejšie definovanie spôsobu komunikácie, úprava doručovania, na aké zákonné odkazy si dať pozor pri tvorbe súťažných podkladov, definovanie kritérií na vyhodnotenie ponúk, definovanie poskytnutia súčinnosti pred podpisom zmluvy, čo má obsahovať návrh zmluvy, text jednotného európskeho dokumentu v SP, text etického kódexu uchádzača v SP, vyžadovanie uvedenia subdodávateľov
  • Realizačná fáza – dá sa vlastne vysvetľovať súťažné podklady?, predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, predkladanie ponúk – jednoobálková vs. dvojobálková súťaž, predkladanie ponúk v iných jazykoch
  • Otváranie ponúk – lehoty na otváranie ponúk, verejná časť otvárania ponúk pri jednoobálkovej súťaži, zriadenie komisie – na čo si dať pozor, konflikt záujmov, vyhodnotenie podmienok účasti – samoočistný mechanizmus, hodnotenie ponuky z pohľadu požiadaviek na predmet zákazky, hodnotenie ponúk v reverznom verejnom obstarávaní
  • Vylúčenie uchádzača/ponuky uchádzača a revízne postupy – uplatnenie princípu proporcionality, dôvody vylúčenia uchádzača podľa § 40 ods. 6 vs. samoočistný mechanizmus, žiadosť o nápravu, konanie o námietkach – začatie konania § 166, predbežné opatrenie ÚVO v konaní o námietkach, konanie pre Radou
  • Uzavretie zmluvy a dodatky – poskytovanie súčinnosti pred podpisom zmluvy a následky neposkytnutia, rôzne modely nadobudnutia účinnosti zmluvy, plnenie zmluvy – uzatváranie dodatkov, vyhotovovanie referencií

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
JUDr. Emília Halmešová
tel: +421 2/581 020 46
mobil: +421 907 239 998
e-mail: halmesova@wolterskluwer.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/581 020 46
email: halmesova@wolterskluwer.sk
web: www.wolterskluwer.sk

Adresa
Wolters Kluwer s. r. o.
Mlynské nivy 48, Bratislava Zobraziť na mape