Semestrální kurz: Statistická analýza dat v praxi - od pojmů k interpretaci výsledků

Základné info
 • Termín kurzov: 10.03.2017 - 16.06.2017
 • Miesto konania: Krakovská 7, Praha 1
 • Cena: 48 279 Kč (39 900 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: Cena je určena pro komerční sféru. Pro státní správu a zdravotnictví poskytujeme 15% slevu, pro školství 20% slevu ze základní ceny kurzu. Při přihlášení více účastníků z jedné společnosti na stejný kurz nabízíme cenové zvýhodnění.
 • Organizátor: ACREA CR, spol. s r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Semestrální kurz nabízí statistické metody od základních měr po vícerozměrné. V průběhu čtrnácti lekcí porozumíte významu a praktické hodnotě pojmů a postupů analýzy dat. Projdete výukou praktického využití a interpretace výsledků. Kurz je realizován dvakrát ročně od roku 1995. Cílem je proniknout do podstaty analytické práce a předat konkrétní metody analýzy dat.

Poskytnout přístupnou formou znalost statistiky a analýzy dat a osvojení si metod jednorozměrné a vícerozměrné statistiky. Důraz ve výuce je kladen na pochopení významu statistických metod a pojmů, na řešení praktických statistických úloh a na správnou interpretaci výsledků.

Cieľová skupina

Odborným pracovníkům, kteří používají analytické výstupy, realizují statistické analýzy dat nebo tato témata vyučují. Ve dvacetileté praxi tohoto kurzu byli jeho účastníky především marketingoví specialisté, vysokoškolští učitelé a vědečtí pracovníci, lékaři, odborníci, kteří využívají či realizují výzkumy, pracují v oboru kontroly a řízení kvality, personalisté, analytici ve státní správě, v ekonomické oblasti a v oborech využívajících komplexní přístupy k datům.

Obsahová náplň

Program kurzu:

 1. Základní pojmy statistické analýzy dat
 • definice a rozbor statistických pojmů, typy statistických analýz, inference, explorační techniky
 1. Popisné statistiky
 • popis statistických dat (tabelace, grafické znázornění) – jak vytvářet statistické tabulky a grafy
 1. Měření úrovně a heterogenity dat
 • momentové a kvantilové míry: průměry, mediány, kvartily, decily, rozptyl, měření vnitřní heterogenity souboru
 • grafy rozptýlení dat (box-ploty) a grafy rozptylu
 • konfidenční intervaly
 1. Testování hypotéz a intervaly spolehlivosti
 • neurčitost v datech – rozhodování za neurčitosti, statistické hypotézy, jejich přijímání a zamítání
 1. Testy hypotéz o průměrech (t-testy)
 2. Analýza průměrů ve skupinách
 • jednoduchá analýza rozptylu, porovnání skupinových průměrů a rozptylů, spojování skupin se stejnou úrovní vlastnosti, apriorní komparace (kontrasty), aposteriorní seskupování podle jedné a více proměnných (postupné vyhledávání interakcí na stromech)
 • vícefaktorová analýza rozptylu
 1. Korelační analýza
 • lineární korelace, práce s korelační maticí, vlastnosti korelačních měr
 • parciální korelace, řetězení vlivů, společná příčina dvou vlastností (nepravé korelace)
 • korelační grafy
 • korelace a kauzalita
 1. Regresní analýza
 • lineární regresní analýza, interpretace regresní přímky, popis, vysvětlení a predikce
 • nelineární vztahy
 • vícenásobná regresní analýza; metody výběru regresorů v rovnici; určení kvality modelu regresního vztahu
 1. Faktorová analýza
 • latentní vlastnosti a jejich indikace, faktory ovlivňující korelační matici, faktorová řešení, rotace, zobrazení faktorů, interpretace, uložení a analýza faktorů
 1. Mnohorozměrné škály (percepční mapy a zobrazení vztahů)
 • analýza profilů – vztahová mapa, percepční mapy a vnímání značek, segmentace ve vztahovém poli
 1. Seskupovací metody, segmentace a vytváření typologií seskupování případů z hlediska datového profilu, typ a typologie, segmenty trhu, analýza a interpretace typů.

Lektor:
doc. RNDr. Jan Řehák

Termíny kurzov

10.03.2017 - 16.06.2017

každý pátek 9:00 - 12:30 hod.

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Bc. Petra Formánková
tel: +420 234 721 422
mobil: +420 605 871 522
e-mail: kurzy@acrea.cz

Adresa
Krakovská 7, 110 00 Praha 1

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 234 721 444
mobil: +420 605 871 522
email: kurzy@acrea.cz
web: www.acrea.cz

Adresa
ACREA CR, spol. s r.o.
Krakovská 7, Praha 1 Zobraziť na mape