ŘÍZENÍ NÁKLADŮ FIRMY A ORGANIZACE, ROZPOČTOVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC (CMa/IPM)

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Na semináři se naučíte strukturovat tradiční finančně účetní a širší manažerské a ekonomické pojetí a užití nákladů, včetně jejich generujících bází a systémů (finanční a manažerské účetnictví i jeho subsystém nákladové účetnictví) a naučíte se používat jednotlivé nákladové formy, složky a druhy ve firemním řízení, poskytnout a zproduktivnit informace o kvalitním řízení firemních a podnikových nákladů (Cost Management, CMa) a účinně a komplexně řídit celkové a dílčí náklady tradiční – administrativně-hierarchické a moderní – flexibilní a trhem i zákazníky tvořené organizace. A to jak v tradičním finančním a kalkulačním pojetí CMa pracujícího s celkovými náklady jako součtem variabilních – proporcionálních a fixních – neproporcionálních i režijních nákladů a jejich standardními kalkulacemi v rámci klasického nákladového účetnictví a jeho metod, tak v moderním pojetí a užití CMa, doplňující o hodnotové, manažerské a nejmodernější procesní pojetí a užití CMa.

Lektor vám předvede, jak postupně provést produktivní syntézu obou přístupů CMa a aplikovat ji, společně s konkrétními metodami, vybranými analýzami a realizačními technikami prověřenými renomovanou praxí, na soudobé organizace, firmy/ podniky (výrobní, obchodní, službové a kombinované), ale i jejich nákladové systémy a preference a potřeby řízení a přitom vycházet z konkrétních příkladů české a nadstavbové mezinárodní praxe s důrazem na nutný upgrade českých pohledů a nedostatečného nákladového řízení (mnohdy cíleného pouze na paušální redukci nákladů bez příčinné vazby na výstup, výkon a dílčí i celkovou výkonnost) včetně jeho metod a technik, ale i jejich praktického manažerského užití.

Budete umět definovat a specifikovat projektový management (Project Management, PM) a klíčové dlouhodobé rozhodování, řízení investic a investičních projektů, včetně základních metod investičního rozhodování a řízení investic, naučíte se kvalitnímu řízení projektů se všemi jeho relevantními metodami, technikami a preferencemi.

Budete vědět, jak aplikovat konkrétní zásadní a v praxi nejúčinnější metody (tradiční statické/finančně účetní a moderní dynamické/hotovostní a variantní) a realizační techniky vyhodnocování efektivity výdajů a nákladů i výkonnosti. Ty užít v manažerském a investičním rozhodování a kvalitním řízení investic/IP. Lektor vám předvede, jak referovat, zvládnout a užívat objektivně vhodnější, soudobé dynamické a hotovostní (cash flow) metody a realizační techniky pracující navíc s náklady kapitálu a rizikem, případně i s variantním vývojem investic či investovaných nákladů, kdy stranou nezůstanou ani zásadní a šířeji manažersky produktivní opce včetně jejich druhů a užití, objektivně přítomné v PM, ale i celém CMa.

Tedy jako celek poskytne přehled, metody, techniky a postupy produktivních – renomovanou praxí ověřených manažerských nástrojů užitých pro kvalitní a systematické řízení a optimalizaci podnikových nákladů, vybudování komplexního a soudobého nákladového systému (costs systems), pro rozpočtování (budgeting) a efektivní ekonomické a finanční řízení, včetně neopominutelného řízení a vyhodnocování investic – projektů (IP).

Ty je nutno, stejně tak jako jeho metody, v praxi pojímat v určitém ohraničeném časovém a ekonomickém úseku s přihlédnutím k jejich ekonomickému životu (economic life), tj. bez ohledu na účetní období a principy i ocenění finančního, ale i z něj odvozeného tradičního nákladového účetnictví, ale i klasického statického rozpočtování.

To musí být dnes objektivně nahrazeno či doplněno moderním nákladovým účetnictvím a především nákladovým systémem cíleným na širokou škálu interních a externích nákladových objektů (zejména na produkty, distribuční kanály, odběratele, dodavatele a trhy včetně jejich segmentů a stále více na procesy) a symetrickým komplexním a progresivním CMa umožňujícím účinně reagovat na současné požadavky kvalitního – komplexního řízení nákladů, včetně specifických nákladů IP a jejich pojetí investic v PM.

Cieľová skupina

Zejména pro klienty s ekonomickým, finančním, manažerským a business i investičním povědomím, ekonomy a finanční i zkušenější výkonné a provozní manažery, účetní profesionály, manažerské účetní a kontrolery, cost managery, vedoucí pracovníky včetně administrativních, ředitele a majitele společností/firem, motivované podnikatele a investory včetně developerů a projektově řízených firem a organizací (např. stavebních firem), ale i pro všechny ostatní, kteří chtějí zefektivnit, upgradovat i propojit ekonomiku, finance, provoz a business a zavést dnes nezbytné komplexní ekonomické, finanční, tj. i komplexní nákladové i projektové řízení, včetně jeho systémů i metod, a tím kontinuálně i systematicky zhodnocovat svůj business i sebe.

Obsahová náplň

STRUKTURA, POJETÍ A ODVOZENÍ NÁKLADŮ V MA A CMa: Struktura, ocenění a definice nákladů a výdajů (costs, expenses) ve finančním účetnictví (Fú) – náklady v manažerském účetnictví (Management Accounting – MA) a řízení nákladů (CMa) – nedílná součást MA a CM i PM (Project managementu) – relevantní náklady a jejich odvození a řízení i užití pro soudobý CM a PM.

TRADIČNÍ NÁKLADOVÝ MODEL ™, POJETÍ A ODVOZENÍ FIXNÍCH – NEPŘÍMÝCH A VARIABILNÍCH – PŘÍMÝCH NÁKLADOVÝCH SLOŽEK, STANDARDNÍ NÁKLADOVÉ ANALÝZY A KALKULACE I JEJICH UŽITÍ: Povaha, struktura a definice tradičního nákladového modelu ™ a jeho praktické užití – rozbor a odvození jednotlivých agregovaných složek TM – variabilních a fixních nákladů – standardní nákladové analýzy a kalkulace a jejich odvození a základní využití v MA, tradičním CMa, CM a PM.

KLASICKÉ ŘÍZENÍ NÁKLADŮ (PLÁNOVÁNÍ, KONTROLA, VYHODNOCOVÁNÍ ÚČELNOSTI A ÚČINNOSTI NÁKLADŮ) V PODNIKU A ORGANIZACI: Tradiční CMa, jeho vstupy, metody a cíle – výhody a nevýhody tradičního CMa a jeho praktických aplikací – požadavky na moderní CMa a nákladový systém (costs system) pro soudobé MA a CM s využitím dnes nutného procesního a hodnotového i komplexně nákladově objektového CMa, včetně odvození využití příčinného nákladového modelu ABC (Activity-based Costing).

VYUŽITÍ A APLIKACE ROZPOČTOVÁNÍ A ROZPOČTOVÉ KONTROLY (BUDGETARY CONTROL) V PODNIKU/FIRMĚ I ORGANIZACI A PŘI ANALÝZE A REALIZACI INVESTIC A INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ (IP): Výhody a nevýhody tradičního CMa a jeho praktických aplikací – rozpočtování a rozpočtová kontrola v MA a CM a jejich specifika v řízení investic, projektů a projektovém řízení (PM).

METODY VYHODNOCOVÁNÍ EFEKTIVITY VÝDAJŮ, NÁKLADŮ A VÝKONNOSTI V MANAŽERSKÉM A INVESTIČNÍM ROZHODOVÁNÍ A ŘÍZENÍ INVESTIC I IP: Definice i specifika PM a rozhodování, řízení investic a investičních projektů – základní metody investičního rozhodování a řízení investic (IP).

APLIKACE A ROZBOR JEDNOTLIVÝCH METOD A TECHNIK ŘÍZENÍ A VYHODNOCOVÁNÍ PROJEKTŮ A INVESTIC: Tradiční statické finančně-účetní metody řízení a hodnocení investic a IP – náklady, zisk, výnosová míra, doba úhrady – metody dynamické pracující s rizikem a hotovostními toky plynoucími z investice/IP v čase – diskontní – DCF metody a techniky (PV, NPV, IRR) – ostatní metody (variantní rozhodování o investicích a IP), včetně aplikace reálných opcí v jejich soudobé struktuře a využití v CMa a CM.

Lektor:
Ing. Tomáš Petřík

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape