PRŮŘEZ PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVOU OBLASTÍ – PRO ROK 2017

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Po absolvování cyklu seminářů budete mít ucelený přehled o aktuálních předpisech a změnách platných pro rok 2017. Budete připraveni je aplikovat do praxe. Obsah semináře bude upřesněn na základě legislativního vývoje a s ohledem na postup při schvalování změn pracovněprávních předpisů.

Cieľová skupina

Personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, odborovým funkcionářům a všem ostatním, kteří v rámci svých pracovních povinností řeší personální a mzdové záležitosti.

Obsahová náplň

 1. seminář:
 2. 12. 2016; 9:00–14:00 – ZÁKONÍK PRÁCE – ZMĚNY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ V ROCE 2017 – Mgr. Vladimír Černý

Odměňování zaměstnanců platem – příplatek za vedení ve vztahu k práci přesčas, příplatek za rozdělenou směnu, plat a výkon jiné práce

Příplatek za dobu pracovní pohotovosti – nová úpravu výše příplatku ve dnech pracovního klidu.

Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce – technické úpravy a nové vymezení.

Překážky v práci na straně zaměstnance – návraty do zaměstnání.

Dovolená zaměstnanců – nová – upravená pravidla pro nárok na dovolenou, dodatková dovolená, pravidla pro převody dovolené zaměstnance do následujícího kalendářního roku, čerpání dovolené ve svátek, překážky v práci a dovolená, krácení dovolené za neomluvené absence 1 = 1.

Pracovní podmínky zaměstnanců pečujících o dítě – nezbytnost písemného zdůvodnění vážných provozních důvodů při odmítnutí zkrácení pracovní doby nebo jiné vhodné úpravy pracovní doby zaměstnanci zaměstnavatelem,

Potvrzení o průběhu zaměstnání – technická úprava.

Práce z domova – zásadní nové vymezení práv a povinností zaměstnavatele a zaměstnance.

Doručování písemností zaměstnavatelem zaměstnanci – místo/a místa doručování písemností, nová úložní doba písemností.

Přechod práv a povinností – nové upřesňující vymezení pojmů, postupů, práv a povinností s tím souvisejících.

Zákaz zajištění dluhu směnkou.

Průměrný výdělek – výpočet hrubého měsíčního výdělku.

Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie – doplnění a upřesnění.

Pracovní spory – rozhodování pouze soudy.

Zákon o inspekci práce ve vztahu k novele zákoníku práce 2017 – přestupky a delikty, výše pokut u odměňování, pracovní doba, zvláštní podmínky některých zaměstnanců, rovné zacházení z pohledu odměňování.

Zákon o nemocenském pojištění ve vztahu k novele zákoníku práce 2017.

Občanský zákoník ve vztahu k novele zákoníku práce 2017 – zápočet v pracovněprávních vztazích, úprava §2045 – výše zajištění dluhu srážkami ze mzdy.

Zákon o státní službě ve vztahu k novele zákoníku práce 2017.

DOTAZY A DISKUZE

2. seminář: 21. 12. 2016; 9:00–16:00 – ZMĚNY V PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ OBLASTI OD 1. 1. 2017

 • Ing. Růžena Klímová

ZMĚNY V PRACOVNĚPRÁVNÍ OBLASTI A UPOZORNĚNÍ NA PROBLÉMOVÉ PŘÍPADY: Výše minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy v roce 2017 – vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, nekolidující příjem uchazečů o zaměstnání.

ZMĚNY V DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB: Uplatnění srážkové daně a potvrzení o zdanitelných příjmech u příjmů podrobených srážkové dani – DPP a autorské honoráře za příspěvky do novin a časopisů – komplikace u daňového zvýhodnění na druhé a další dítě – sleva za umístění dítěte – § 35 bb) zákona č. 586/1992 Sb. – další změny v daních z příjmů od roku 2017.

ZMĚNY V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ: Nové redukční hranice pro rok 2017 – další změny v nemocenském pojištění.

ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ: Minimální vyměřovací základ v roce 2017 – pojištěnci státu – sjednocení příjmů, z nichž se odvádí pojistné na sociální zabezpečení se zdravotním pojištěním – odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu.

ZMĚNY V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ: Maximální vyměřovací základ – odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČ, dobrovolné důchodové pojištění – parametrické změny – minimální vyměřovací základ, minimální pojistné.

PŘÍPRAVA NA BUDOUCÍ POVOLÁNÍ: Studium jazykových kurzů a akreditace jazykových škol – seznam akreditovaných jazykových škol vede MŠMT.

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ: Zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnosti – evidenční povinnost zaměstnavatele – § 37 zákona č. 582/1991 Sb.

POJEM PŘEDDŮCHOD: Souvislost s evidenční povinností zaměstnavatelů uvedené v § 37 zákona č. 582/1992 Sb.

ZMĚNY V PROVÁDĚNÍ SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2017: Provádění srážek ze mzdy – nezabavitelná částka pro rok 2017 – pojem čistá mzda – postup při insolvenci zaměstnance – insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatele – posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy – souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy.

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ A OBČANŮ EU vůči úřadu práce: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením: Plnění 4% podílu ZPS – započítávání osob zdravotně znevýhodněných – rozhodnutí o tomto statusu a jeho platnost.

VSTUPNÍ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY: Jejich úhrada – upozornění na nejdůležitější povinnosti v pracovnělékařské péči – mimořádné prohlídky – § 12 vyhlášky 79/2013 Sb., vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ.

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNAVATELE ZA VZNIK PRACOVNÍHO ÚRAZU A NEMOCI Z POVOLÁNÍ

MINIMÁLNÍ MZDA V NĚMECKU A JEJÍ DOPAD NA ČESKÉ ZAMĚSTNAVATELE

DALŠÍ ZMĚNY OD ROKU 2017 (např. zvýšení stravného)

DOTAZY A DISKUZE

3. seminář: 22. 12. 2016; 9:00–13:00 – ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍCH POŽITKŮ V ROCE 2017 A ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2016 – Ing. Marie Hajšmanová

ZMĚNY V DANI Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI OD LEDNA 2017:

 • změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců od ledna 2017,
 • poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění, penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření v podmínkách roku 2017,
 • daňové zvýhodnění na vyživované děti, způsob prokazování nároku,
 • povinnosti zaměstnavatele při vybírání daně za příjmů ze závislé činnosti, záloha na daň, zvláštní sazba daně, podmínky pro jejich sražení, vliv na roční daňovou povinnost zaměstnance,
 • sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení (z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele) uplatňovaná v rámci ročního zúčtování záloh na daň v praxi,
 • náležitosti mzdového listu, návaznost obsahu mzdového listu na účetnictví.

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2016:

 • roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnavatele a z pohledu zaměstnance,
 • zahrnutí příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně do základu daně,
 • výpočet roční daňové povinnosti zaměstnance za rok 2016,
 • změna v povinnosti podat DP u poplatníků, u nichž byla v průběhu roku vybrána solidární přirážka k dani,
 • podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně,
 • slevy na dani s možností uplatnění až po uplynutí zdanitelného období (sleva na vyživovanou manželku, sleva na umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku),
 • soustavná příprava na budoucí povolání – prokazování,
 • lhůty pro provedení ročního zúčtování záloh, vrácení přeplatků na dani z ročního zúčtování a pro podávání tiskopisů Vyúčtování daně za rok 2016.

DOTAZY A DISKUZE

Lektor:
Mgr. Vladimír Černý

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape