Príprava a vyhodnotenie VO - ako na to s novým zákonom

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Na školení sa dozviete, ako komplexne pomôcť verejnému obstarávateľovi pripraviť verejné obstarávanie na podlimitnú a nadlimitnú zákazku v súlade so zákonom č. 343/2016 Z. z. o verejnom obstarávaní. Cieľom školenia je pomôcť verejnému obstarávateľovi pri zefektívnení a urýchlení procesov verejného obstarávania. Princíp transparentnosti predstavuje hlavnú zásadu pre celé verejné obstarávanie, pričom podmienkou dodržania tohto princípu je priebeh verejného obstarávania takým spôsobom, ktorý sa navonok javí ako férový a riadny.

Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma…

Obsahová náplň

Smernice Európskej únie o verejnom obstarávaní vyžadujú, aby bolo zadávanie zákaziek realizované v súlade so zásadami Zmluvy o fungovaní Európskej únie, najmä so zásadami voľného pohybu tovaru, slobody usadiť sa a slobody poskytovania služby, ako aj s princípmi, ktoré z týchto slobôd vyplývajú, t. j. v súlade s princípom rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, vzájomného uznávania, proporcionality a transparentnosti.

 • § 42 Verejný obstarávateľ vypracuje opis predmetu zákazky
 • § 6 Vypočíta predpokladanú hodnotu zákazky
 • § 5 Na základe predpokladanej hodnoty určí, či ide o zákazku nadlimitnú alebo podlimitnú
 • § 26 Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní – nadlimitná zákazka
 • § 113 Výzva na predkladanie ponúk – podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
 • § 21 Ako určiť lehotu na predkladanie ponúk
 • § 44 Kritériá na vyhodnotenie ponúk – ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
 • § 46 Zábezpeka
 • § 20 Komunikácia s uchádzačmi
 • § 38 Určenie podmienok účasti – § 32, § 33, § 34, § 35, § 36 Podmienky účasti,
 • § 39 Jednotný európsky dokument, plnenie podmienok účasti treťou osobou
 • § 41 Subdodávatelia vo verejnom obstarávaní
 • § 43 Dostupnosť dokumentov k verejnému obstarávaniu, § 114 ods. 6 podlimitná zákazka
 • § 48 Vysvetlenie, § 114 ods. 8 podlimitná zákazka
 • § 49 Predkladanie ponuky
 • § 52 Otváranie ponúk
 • § 40 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti – princíp proporcionality
 • § 53 Vyhodnocovanie ponúk
 • § 56 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
 • § 58 Uzavretie zmluvy
 • § 64 Povinnosti uverejniť informácie a dokumenty v profile
 • § 24 Dokumentácia – Správa o zákazke

HARMONOGRAM:

 • 8:45 – registrácia účastníkov
 • 9:00 – 15:00 – program školenia
 • 10:30 – občerstvenie
 • 12:00 – prestávka na obed

Lektorka: Ing.Dagmar Melotíková špecializuje sa na konzultačnú činnosť a poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, zároveň komplexne zabezpečuje verejné obstarávanie pre obstarávateľov ako aj uchádzačov/dodávateľov.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Mária Puškarová
tel: +421 70 53 888
mobil: +421 905 848 734
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk

Adresa
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, 01001 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/705 38 88
mobil: +421 915 480 643
email: profivzdelavanie@pp.sk
web: www.profivzdelavanie.sk

Adresa
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A , Žilina Zobraziť na mape