Civilný sporový poriadok

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

V rámci rekodifikácie civilného procesného práva nadobudol 1. júla 2016 účinnosť jeden z troch nových procesných kódexov – Civilný sporový poriadok, ktorý prináša zmeny v niektorých právnych inštitútoch, použitej terminológii i v správnom súdnictve. Školením vás bude sprevádzať dvojica vynikajúcich odborníkov: JUDr. Duditš a JUDr. Molnár, ktorí predstavia základné princípy CSP, nové inštitúty sporového konania i nové pojmy. Venovať sa budú i novotám v odvolacom konaní, dokazovaniu s akcentom na novinky v dôkaznom práve i rozsudkom.

Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma…

Obsahová náplň

 • Predstavenie základných princípov CSP
 • Nové inštitúty civilného sporového konania a nové pojmy
 • Priebeh konania na súde prvej inštancie
 • Zastupovanie v konaní
 • Doručovanie
 • Prostriedky procesného útoku a procesnej obrany
 • Koncentrácia konania
 • Predbežné prejednanie sporu
 • Pojednávanie
 • Dokazovanie s akcentom na novinky v dôkaznom práve
 • Dôkazné prostriedky
 • Vykonávanie dôkazov
 • Hodnotenie dôkazov
 • Rozhodnutia súdu
 • Rozsudok/uznesenie
 • Právoplatnosť/vykonateľnosť rozhodnutí
 • Skrátené konania a skrátené rozhodnutia
 • Platobný rozkaz/rozsudok pre zmeškanie
 • Osobitosti sporov s ochranou slabšej strany
 • Opravné prostriedky
 • Odvolanie
 • Novoty v odvolacom konaní
 • Prípustnosť
 • Oprávnené osoby na podanie odvolania
 • Obnova konania/dovolanie
 • Intertemporálne ustanovenia
 • Diskusia – priestor pre otázky účastníkov seminára

Harmonogram:

 • 8.00 – 8.30 hod. registrácia účastníkov a ranná káva s občerstvením
 • 8.30 – 11.00 hod. prednáška
 • 11.00 – 12.00 hod. obed
 • 12.00 – 14.00 hod. prednáška
 • 14.00 – 14.15 hod. prestávka
 • 14.15 – 15.30 hod. prednáška s diskusiou

Lektori: JUDr. Ladislav Duditš / JUDr. Peter Molnár, PhD. JUDr. Ladislav Duditš Lektor je absolventom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, titul JUDr. získal na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Od roku 1991 bol justičným čakateľom Krajského súdu v Košiciach. Po zložení odbornej justičnej skúšky bol v júni 1993 zvolený za sudcu a túto funkciu doteraz vykonáva. V justícii pôsobil ako sudca na Okresnom súde Košice I (1993 – 1997), na Okresnom súde Košice II, kde súčasne vykonával aj funkciu podpredsedu súdu (1997 – 2007) a od 1. 1. 2008 je sudcom Krajského súdu v Košiciach. V rokoch 2007 – 2008 bol poverený riadením Sekcie civilného práva Ministerstva spravodlivosti SR. Je externým členom pedagogického zboru Justičnej akadémie SR a externým spolupracovníkom Katedry občianskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ. Absolvoval viacero zahraničných študijných pobytov. Od r. 2007 je národným zástupcom SR v Európskej komisii pre efektívnosť súdnictva (CEPEJ) pri Rade Európy v Štrasburgu. Bol členom rekodifikačnej komisie na prípravu nových procesných predpisov.

JUDr. Peter Molnár, PhD.

Právnickú fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach ukončil v roku 1997. Na jej Katedre občianskeho práva pôsobí od roku 2000 ako odborný asistent. Pedagogicky a vedecky sa venuje civilnému právu procesnému a exekučnému právu (ktoré vyučuje ako samostatnú disciplínu od roku 2004). Absolvoval niekoľko študijných pobytov v zahraničí. V publikačnej činnosti sa venuje prevažne problematike exekučného práva. V roku 2009 ukončil doktorandské štúdium na svojej alma mater. Je externým členom pedagogického zboru Justičnej akadémie SR. Od roku 2001 je súdnym exekútorom a pôsobí v orgánoch Slovenskej komory exekútorov. Bol členom viacerých komisií pre rekodifikáciu a novelizáciu procesných predpisov.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Mária Puškárová
tel: +421 70 53 888
mobil: +421 905 848 734
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk

Adresa
Polom****, P. O. Hviezdoslava 685/22, 01001 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/705 38 88
mobil: +421 915 480 643
email: profivzdelavanie@pp.sk
web: www.profivzdelavanie.sk

Adresa
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A , Žilina Zobraziť na mape