Kurz: Interní auditor BOZP

Popis kurzu

Seznámíte se základními požadavky právních předpisů k BOZP, seznámíte se s požadavky směrnice OHSAS 18001:1999 pro management BOZP a normy ISO 19011:2002 pro auditování, naučíte se plánovat, provádět a vyhodnocovat interní audit tak, aby byl účinnou pomocí pro auditované útvary i pro vedení společnosti při zlepšování systému managementu BOZP.Obsah kurzu

  • současná situace v oblasti řízení BOZP, včetně vazby na státní správu a EU
  • zopakování hlavních zásad vyplývajících z právních a ostatních předpisů k BOZP
  • výklad směrnice OHSAS 18001 z pohledu interního auditora a z pohledu prověřované strany; včetně zásad stanovených pro Bezpečný podnik
  • výklad normy ISO 19011:2011, včetně terminologie, psychologie auditu a příkladů z praxe
  • činnosti auditora při interní a externí prověrce (plán, organizace, taktika a dokumentace), včetně způsobu auditování integrovaného systému (kvalita, environment)
  • modelové situace, případové studie, příprava dotazníku auditora, praktické zkušenosti z prověrek a konzultace k probraným tématům
  • závěrečný test pro vlastní ověření získaných znalostíCieľová skupina

Kurz je určen pracovníkům, kteří se podílí na implementaci a udržování SMBOZP, interním auditorům, bezpečnostním technikům, zástupcům zaměstnanců pro záležitosti BOZP, poradcům v BOZP, personalistům a dalším pracovníkům kteří mají vazbu na oblast BOZP.Poznámka k cene

Cena pro nečleny: 7 180,00 Kč bez DPH (8 616 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 5 740,00 Kč bez DPH (6 888 Kč včetně DPH)Kontaktná osoba

Jana Kvapilová
+420 221 082 231
kvapilova@csq.cz


Organizátor