Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre VEDÚCICH PRACOVNÍKOV A APLIKÁTOROV v poľnohospodárstve - NITRA, KOŠICE

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom odborného vzdelávania je nadobudnúť a podľa potreby si doplniť vedomosti z oblasti aplikácie prípravkov na ochranu rastlín. Absolvent získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti v oblasti prípravkov na ochranu rastlín s celoštátnou platnosťou.

Cieľová skupina

fyzické a právnické osoby, kt. aplikujú prípravky na ochranu rastlín v poľnohospodárstve (vedúci pracovníci, aplikátori).

Obsahová náplň

Všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín a ich používania. Základné vedomosti o integrovanej ochrane rastlín. Vedenie záznamov o každom použití prípravkov na ochranu rastlín. Opatrenia na minimalizovanie rizika pre ľudí, necieľové organizmy a životné prostredie: bezpečné pracovné postupy pri preprave, skladovaní, manipulácii s prípravkami a ich miešaní, zneškodňovaní prázdnych obalov, iných kontaminovaných materiálov a nadbytočných prípravkov. Príprava aplikačných zriadení na aplikáciu, ich kalibrácia a spôsob obsluhy
Používanie aplikačných zariadení , ich údržba, špecifické techniky postreku, ciele technickej kontroly aplikačných zariadení, spôsoby zlepšenia kvality postreku.
Opatrenia na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia vrátane vodných zdrojov. Osobitná starostlivosť v ochranných oblastiach. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Základy poskytovania prvej pomoci pri poškodení zdravia prípravkami na ochranu rastlín alebo inými prípravkami. Nelegálne a falšované prípravky, ich existencia, identifikácia a ich možné riziká.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Kristína Páleníková
tel:
+421 37/791 02 *** zobraziť

mobil:
+421 907 356 *** zobraziť

email:
kristina.palenikova@... zobraziť


Adresa
Akademická 4, 949 01 Nitra

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 37/791 02 *** zobraziť

mobil:
+421 902 920 *** zobraziť

email:
zuzana.repiska@... zobraziť

web: www.agroinstitut.sk

Adresa
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4, NITRA Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)