Lean Six Sigma – Black Belt

Základné info
 • Termín kurzov: 24.11.2016 - 10.05.2017
 • Miesto konania: Predmestská 8600/95, Žilina
 • Cena: 1 800 € (1 500 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a certifikát MŠ SR o úspešnom ukončení programu Six Sigma Black Belt. Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku. VÝHODNEJŠIA CENA 10% zľavu
 • Organizátor: IPA Slovakia, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Pochopiť filozofiu Six Sigma a jej uplatnenie v praxi Naučiť sa základné princípy definovania a merania procesov a ich variability Pochopiť základné štatistické veličiny používané v Six Sigma Naučiť sa tímovým spôsobom navrhovať komplexné riešenia Získať prehľad o Six Sigma metódach a súvislostiach medzi nimi Získať všetky potrebné informácie pre implementáciu Six Sigma vo svojej firme Prostredníctvom nadobudnutých znalostí zlepšiť systém riadenia a zabezpečovania kvality, zlepšiť podnikové procesy a zvýšiť produktivitu.

Cieľová skupina

Manažéri a riadiaci pracovníci podnikových útvarov, pracovníci riadenia a zabezpečovania kvality, priemyselní inžinieri, vybraní pracovníci výrobných a ostatných útvarov, koordinátori projektov zlepšovania.

Obsahová náplň

1. Modul DEFINUJ

Stratégia firmy a Six Sigma 24. 11. 2016

 • Six Sigma verzus Design for Six Sigma
 • Charakteristika a výber Six Sigma projektov
 • QFD Quality Function Deployment
 • Kano model

Manažment zmeny a riadenie tímu 25. 11. 2016

 • Úvod do manažmentu zmeny
 • Motivácia v procese zmeny
 • Podstata a princípy manažmentu zmeny
 • Podniková kultúra
 • Postoj ľudí voči zmenám
 • Úloha komunikácie v procese zmeny
 • Tímová práca a proces zmeny
 • Príklady z praxe
 • Praktické cvičenia

Efektívna komunikácia a zvládanie konfliktov 19. 1. 2017

 • Komunikácia ako obojsmerný proces
 • Efektívne kladenie otázok, otázky zamerané na riešenie
 • Aktívne počúvanie na obsahovej a emočnej úrovni
 • Minimalizovanie konfliktu formou správneho zadávania úloh
 • Účinná argumentácia
 • Spôsoby vyjednávania a smerovanie k dohode pri konfliktných situáciách
 • Príklady z praxe
 • Praktické cvičenia

Moderovanie workshopov 20. 1. 2017

 • Úvod do workshopov
 • Postup pri moderovaní diskusie
 • Zručnosti moderátora
 • Role počas workshopu
 • 11 krokový cyklus moderovaného workshopu
 • Praktické cvičenia moderovania workshopu, video analýza a spätná väzba

2. Modul MERAJ 13. – 14. 2. 2017

VSM – Mapovanie toku hodnôt – krok za krokom

 • Príklady z praxeZákladné ukazovatele výkonnosti procesov
 • Praktické cvičenia

Analýza spôsobilosti meracieho systému

 • MSA – Meranie spôsobilosti meracieho systému pre spojité dáta
 • MSA – Meranie spôsobilosti meracieho systému pre atributívne dáta
 • Tréningová hra MSA
 • Precvičenie v prostredí software Minitab

3. Modul ANALYZUJ 15. 2. 2017

Matematická štatistika

 • Overenie normality
 • Identifikácia typu rozdelenia
 • Intervaly spoľahlivosti
 • Intervaly spoľahlivosti pre proporciu
 • Testovanie hypotéz
 • Sila testu a určenie rozsahu výberu
 • Porovnanie 1 vzorky s cieľovou hodnotou (1 sample t, 1 sample % defective)
 • Porovnanie 2. vzoriek medzi sebou (2 sample t, 2 sample % defective)
 • Porovnanie viac ako 2 vzoriek (ANOVA, Main Effect Plot, Interction Plot Dvojfaktorová ANOVA, ANOVA GLM ANOVA)
 • Precvičenie v prostredí software Minitab

DOE – Plánovanie experimentov

 • Príklady z praxe
 • Praktické cvičenia
 • Precvičovanie v prostredí software Minitab

4. Modul ZLEPŠUJ 23. 3. 2017

 • Kreatívne metódy zlpešovania
 • Systematické zlepšovanie cez inovácie
 • Inovácie produktu
 • Štíhly layout a organizácia výroby v bunkách
 • Príklad z praxe
 • Praktické cvičenia

5. Modul RIAĎ 24. 3. 2017

 • Audity a hodnotenie výkonnosti procesov a podnikových útvarov
 • Produktivita a vplyv na ukazovateľa podniku
 • Zmenové riadenie
 • Finančné vyhodnotenie projektov
 • Odovzdávanie a vyhodnocovanie projektov
 • Príklady z praxe
 • Praktické cvičenia

**Certifikácia GREEN BELTS 10. 5. 2017

 • Overovanie získaných znalostí písomným testomAudity a hodnotenie výkonnosti procesov a podnikových útvarov
 • Prezentácia riešených projektov
 • Odovzdanie certifikátov o absolovaní tréningu Six Sigma – GREEN BELT
 • Certifikát je akreditovaný MŠ SR

Typ a platnosť osvedčenia:
S certifikátom MŠ SR

Termíny kurzov

24.11.2016 - 10.05.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Lendvayová
tel: +421 41/239 90 80
mobil: +421 910 944 226
e-mail: lendvayova@ipaslovakia.sk

Adresa
Predmestská 8600/95, 01001 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/239 90 80
email: info@ipaslovakia.sk
web: www.ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95, Žilina Zobraziť na mape