DETAIL KURZU

Lean Six Sigma – Black Belt

Od:

IPA Slovakia, s.r.o.

Žilina

Popis kurzu

 • Pochopiť filozofiu Six Sigma a jej uplatnenie v praxi
 • Naučiť sa základné princípy definovania a merania procesov a ich variability
 • Pochopiť základné štatistické veličiny používané v Six Sigma
 • Naučiť sa tímovým spôsobom navrhovať komplexné riešenia
 • Získať prehľad o Six Sigma metódach a súvislostiach medzi nimi
 • Získať všetky potrebné informácie pre implementáciu Six Sigma vo svojej firme
 • Prostredníctvom nadobudnutých znalostí zlepšiť systém riadenia a zabezpečovania kvality, zlepšiť podnikové procesy a zvýšiť produktivitu.
Obsah kurzu

1. Modul DEFINUJ

Stratégia firmy a Six Sigma 21. – 22. 05. 2019

 • Six Sigma verzus Design for Six Sigma
 • Charakteristika a výber Six Sigma projektov
 • QFD Quality Function Deployment
 • Kano model

Manažment zmeny a riadenie tímu 19. – 20. 06. 2019

 • Úvod do manažmentu zmeny
 • Motivácia v procese zmeny
 • Podstata a princípy manažmentu zmeny
 • Podniková kultúra
 • Postoj ľudí voči zmenám
 • Úloha komunikácie v procese zmeny
 • Tímová práca a proces zmeny
 • Príklady z praxe
 • Praktické cvičenia

Efektívna komunikácia a zvládanie konfliktov

 • Komunikácia ako obojsmerný proces
 • Efektívne kladenie otázok, otázky zamerané na riešenie
 • Aktívne počúvanie na obsahovej a emočnej úrovni
 • Minimalizovanie konfliktu formou správneho zadávania úloh
 • Účinná argumentácia
 • Spôsoby vyjednávania a smerovanie k dohode pri konfliktných situáciách
 • Príklady z praxe
 • Praktické cvičenia

Moderovanie workshopov

 • Úvod do workshopov
 • Postup pri moderovaní diskusie
 • Zručnosti moderátora
 • Role počas workshopu
 • 11 krokový cyklus moderovaného workshopu
 • Praktické cvičenia moderovania workshopu, video analýza a spätná väzba

2. Modul MERAJ a ANALYZUJ 18. – 20. 09. 2019 (3 dni)

VSM – Mapovanie toku hodnôt – krok za krokom

 • Príklady z praxe
 • Praktické cvičenia

Analýza spôsobilosti meracieho systému

 • MSA – Meranie spôsobilosti meracieho systému pre spojité dáta
 • MSA – Meranie spôsobilosti meracieho systému pre atributívne dáta
 • Tréningová hra MSA
 • Precvičenie v prostredí software Minitab

Matematická štatistika

 • Overenie normality
 • Identifikácia typu rozdelenia
 • Intervaly spoľahlivosti
 • Intervaly spoľahlivosti pre proporciu
 • Testovanie hypotéz
 • Precvičenie v prostredí software Minitab

DOE – Plánovanie experimentov

 • Návrh a tvorba experimentov
 • Príklady z praxe
 • Precvičovanie príkladov software Minitab

4. Modul ZLEPŠUJ 17. 10. 2019

 • Kreatívne metódy zlpešovania
 • Systematické zlepšovanie cez inovácie
 • Inovácie produktu
 • Štíhly layout a organizácia výroby v bunkách
 • Príklad z praxe
 • Praktické cvičenia

5. Modul RIAĎ 18. 10. 2019

 • Audity a hodnotenie výkonnosti procesov a podnikových útvarov
 • Produktivita a vplyv na ukazovateľa podniku
 • Zmenové riadenie
 • Finančné vyhodnotenie projektov
 • Odovzdávanie a vyhodnocovanie projektov
 • Príklady z praxe
 • Praktické cvičenia

Certifikácia BLACK BELTS 29. 11. 2019

 • Overovanie získaných znalostí písomným testom
 • Prezentácia výsledkov riešených projektov Six Sigma
 • Odovzdanie certifikátov o absolovaní tréningu Six Sigma – BLACK BELT

UČEBNÉ POMÔCKY A TRÉNINGOVÉ HRY

STATAPULT

Tréningová hra Statapult pomáha simulovať priebeh procesu zberu údajov potrebných pre vyhodnotenie úrovne sigma a výpočtu spôsobilosti procesu. Základom je vykonanie potrebného počtu výstrelov zo statapultu a následného zaznamenania presnosti každého výstrelu. Počet výstrelov a spôsob zaznamenávania výstrelov presne kopíruje požiadavky na zber dát definované procedúrou merania SPC (Statistical Process Control). Získané námery sa ďalej použijú ako dáta vstupujúce do procedúry výpočtu úrovne sigma a následného vyhodnotenia spôsobilosti procesu.

MSA

Cieľom hry je pochopiť ako správne pristupovať k procesu merania a vyhodnocovania spôsobilosti meracieho systému. Hra prebieha vo viacerých kolách, kde sa sleduje vplyv presnosti použitého meracieho systému a vplyv presnosti operátora na vyhodnotenie každého realizovaného námeru. Výsledkom štúdie je vyhodnotenie schopnosti meracieho systému adekvátne merať požadované parametre, ktoré sa v ďalšej fáze použijú ako základné hodnoty výpočtu úrovne sigma.

MINITAB

Software Minitab predstavuje v súčasnosti najrozšírenejšiu softwarovú aplikáciu pre podporu programu Six Sigma. Je to program špeciálne vyvinutý pre požiadavky kladené programom Six Sigma. Obsahuje množstvo nástrojov a procedúr využiteľných v celom spektre systémov manažérstva kvality. Spoločnosť IPA Slovakia je partnerom spoločnosti Minitab a má zmluvné oprávnenie obchodne ponúkať software Minitab.

Účastníkom kurzu ponúkame možnosť inštalácie plnohodnotnej tréningovej licencie Minitab (v aktuálne najnovšej verzii) po dobu trvania kurzu resp. max 6. mesiacov, za dodatočný poplatok cca. 260 GBP ( British Pound) v závislosti od aktuálneho kurzu meny.

Cieľová skupina

 • manažéri a riadiaci pracovníci podnikových útvarov,
 • pracovníci riadenia a zabezpečovania kvality,
 • priemyselní inžinieri,
 • vybraní pracovníci výrobných a ostatných útvarov,
 • koordinátori projektov zlepšovania

Zúčastniť kurzu Lean Six Sigma Black Belts sa môže len účastník, ktorý sa preukáže existujúcim certifikátom Lean Six Sigma Green Belts, nie starším ako 4 roky, od dôveryhodnej certifikačnej organizácie.

V prípade certifikátu vystaveného pred týmto dátumom bude účastník vyzvaný pred nastúpením na kurz Black Belt o absolvovanie re-certifikačnej písomnej skúšky Green Belt s jednorazovým poplatkom 30€.

Spolu s predložením certifikátu musí úchádzač predložiť k nahliadnutiu A3 report projektu riešeného v pozícii Green Belts s potvrdením vedenia spoločnosti, v ktorej ho realizoval.

Poznámka k cene

VÝHODNEJŠIA CENA: 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupón A648-749A-C02E), 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupón A7DB-CB9C-65D2). Zľavu získate uvedením zľavového kupónu pri registrácii na stránke www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz.

Kontaktná osoba

Zuzana Lendvayová
+421 41/239 90 80
info@ipaslovakia.sk

Hodnotenie
Organizátor