Účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Lektorka Ing. Mária Cvečková sa bude na školení zaoberať zostavením účtovnej závierky podľa medzinárodných štandardov týkajúcich sa oblasti dlhodobého majetku, zásob, finančných pohľadávok a záväzkov, výnosov i rezerv. Chýbať nebudú ani súvisiace štandardy, ktoré riešia náklady na cudzí kapitál (IAS 23), zákazky na zhotovenie (IAS 11), zisk na akciu (IAS 33), zverejnenie spriaznených osôb (IAS 24), vykazovanie segmentov (IFRS 8), dane zo zisku (IAS 12), zamestnanecké požitky (IAS 19), prepočet cudzej meny (IAS 21), zmeny odhadov a chyby (IAS 8), vykazovanie následných udalostí (IAS 10), oblasť peňažných tokov (IAS 7) a vybrané interpretácie k IAS/IFRS. Priebeh školenia bude koncipovaný prepojením obsahu jednotlivých IAS/IFRS v aktuálnom znení s praktickými príkladmi a s požiadavkami zverejňovania informácií.

Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma…

Obsahová náplň

Účtovná závierka zostavená podľa pravidiel medzinárodného vykazovania IAS/IFRS (podľa IAS 1) v štruktúre:

  • Výkaz o finančnej situácii (súvaha)
  • Výkaz o úplnom výsledku (výkaz ziskov a strát a výkaz úplného výsledku)
  • Výkaz o peňažných tokoch
  • Výkaz o zmenách vo vlastnom imaní
  • Poznámky

Seminár sa bude zaoberať štandardmi týkajúcimi sa oblasti dlhodobého majetku (IAS 16, 40, 38, 36, IFRS 5), zásob (IAS 2), finančných pohľadávok a záväzkov (IAS 32), výnosov (IAS 18 vrátane rozdielov v IFRS 15), rezerv (IAS 37), IAS 7; ďalej prehľadom súvisiacich IAS/IFRS ako IAS 23, IAS 11, IAS 33, IAS 24, IFRS 8, IAS 12, IAS 19, IAS 21, IAS 8 a 10 a tiež vybranými interpretáciami. Priebeh seminára je koncipovaný prepojením obsahu jednotlivých IAS/IFRS v aktuálnom znení (prípadne ich interpretácií) s praktickými príkladmi a s požiadavkami zverejňovania informácií.

HARMONOGRAM:

  • 8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
  • 9.00 – 11.00 prednáška
  • 11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
  • 12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Lektorka: Ing. Mária Cvečková Audítorka od roku 2003, členka Slovenskej komory audítorov, má aktívne členstvo v pracovných komisiách. Vykonáva audity individuálnych aj konsolidovaných účtovných závierok podnikateľských subjektov podľa slovenskej legislatívy, ako aj podľa IAS/IFRS, taktiež audity subjektov verejnej správy. Štúdium v rámci ACCA, publikačná a prednášková činnosť, odborné poradenstvo v oblasti účtovníctva.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Mária Puškarová
tel: +421 70 53 888
mobil: +421 905 848 734
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk

Adresa
Hotel Saffron, Školská 5, 81107 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/705 38 88
mobil: +421 915 480 643
email: profivzdelavanie@pp.sk
web: www.profivzdelavanie.sk

Adresa
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A , Žilina Zobraziť na mape