Kolektívne vyjednávanie a nátlakové prostriedky

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Seminár poskytne účastníkom možnosť osvojenia si základných teoretických, ale najmä praktických vedomostí z oblasti kolektívneho pracovného práva. Účastníci sa dozvedia, čo sú odbory a aké majú kompetencie voči zamestnávateľom, čo znamená pre zamestnávateľa povinnosť spolurozhodovania a prerokovania, čo odbory môžu a čo nemôžu kontrolovať, na aké informácie majú od zamestnávateľa právo a akým spôsobom sa môžu domáhať splnenia povinnosti zo strany zamestnávateľa, aké hrozia zamestnávateľovi sankcie za porušenie práv zástupcov zamestnancov. Zároveň účastníci získajú praktickú skúsenosť s možnosťou reakcií na predloženú kolektívnu zmluvu, ich možného obsahu a procesu kolektívneho vyjednávania, v ktorom im môže hroziť uskutočnenie štrajku. Seminár sa rovnako zameria na otázky súvisiace s aktuálnym procesom novelizácie zákona o kolektívnom vyjednávaní v súvislosti s nálezom Ústavného súdu SR k rozširovaniu záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a jeho prípadných dopadov na zamestnávateľov.

Cieľová skupina

odborové organizácie, personalisti, advokáti, koncipienti, právnici a odborní zamestnanci verejnej správy a samosprávy, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Obsahová náplň

 • výklad zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v platnom znení
 • osvojenie si základných teoretických i praktických poznatkov z oblasti kolektívneho vyjednávania v súvislosti s riešením kolektívnych sporov v zmysle zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
 • právne možnosti získavania údajov ku kolektívnemu vyjednávaniu a – – – právne povinnosti zamestnávateľa
 • platnosť a účinnosť kolektívnych zmlúv, druhy kolektívnych zmlúv
 • subjekty kolektívneho vyjednávania a ich kompetencie
 • postup pri uzavieraní kolektívnych zmlúv z pohľadu jeho formálnych i neformálnych procesných pravidiel, zásady kolektívneho vyjednávania
 • argumentačná príprava a reakcie zamestnávateľov na požiadavky odborov, konflikt a jeho zvládanie
 • prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a kolektívne zmluvy
 • normatívna a záväzková časť kolektívnych zmlúv, čo možno upraviť v kolektívnej zmluve, zmeny Zákonníka práce a ich vplyv na obsah kolektívnych zmlúv
 • spor o určenie odborovej organizácie uzatvoriť kolektívnu zmluvu s ohľadom na zákonné možnosti zamestnávateľa
 • spor o uzatvorenie kolektívnej zmluvy a spor o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy – odlišnosti v zmysle použiteľnosti právnych prostriedkov ich riešenia
 • konanie pred sprostredkovateľom a konanie pred rozhodcom
 • právo na štrajk a právo na výluku – procesné otázky, povinnosti odborovej organizácie voči zamestnávateľovi
 • diskusia

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
JUDr. Emília Halmešová
tel: +421 2/581 020 46
mobil: +421 907 239 998
e-mail: halmesova@wolterskluwer.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/581 020 46
email: halmesova@wolterskluwer.sk
web: www.wolterskluwer.sk

Adresa
Wolters Kluwer s. r. o.
Mlynské nivy 48, Bratislava Zobraziť na mape