Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Nadväzujúc na úspešný a vysoko hodnotený seminár z apríla t.r. a na základe pretrvávajúceho záujmu o tému ponúkame ďalší odborný seminár pod vedením skúsenej odborníčky z praxe, ktorý poskytne účastníkom možnosť bližšie sa oboznámiť s ochranou osobných údajov pri realizácii pracovnoprávnych vzťahov, a to

 • počas existencie predzmluvných vzťahov podľa § 41 Zákonníka práce,
 • po vzniku samotného pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu

v kontexte novej právnej úpravy i aktuálnej aplikačnej a rozhodovacej praxe kontrolných orgánov so zásadnými odlišnosťami v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

Detailná pozornosť bude venovaná

 • informáciám a údajom, ktoré sú získavané zamestnávateľom pre účely výberového konania a jeho zákonným povinnostiam v tomto období, a tiež
 • po vzniku pracovnoprávneho vzťahu a
 • nakladaniu s osobnými údajmi zamestnancov.

Významnou súčasťou seminára však bude i problematika ochrany osobných údajov vo väzbe na kompetencie zástupcov zamestnancov vyplývajúce z osobitných pracovnoprávnych predpisov, najmä vo vzťahu k výkonu kontrolnej činnosti podľa § 239 Zákonníka práce alebo § 149 Zákonníka práce. Osobitná pozornosť bude venovaná vzájomnému vzťahu medzi členstvom zamestnanca v odborovej organizácii a možnosti zamestnávateľa disponovať s touto informáciou v súlade s právnym poriadkom vrátane uvedenia sankcií za porušenie zákonných povinností.

Súčasťou vzdelávacích materiálov pre účastníkov bude aj nová publikácia o ochrane osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch, ktorej spoluautorkou je lektorka seminára.

Cieľová skupina

pracovníci HR oddelení, zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Obsahová náplň

 • spracúvanie osobných údajov o uchádzačoch o zamestnanie (predzmluvné vzťahy), uchovávanie životopisov neúspešných uchádzačov o zamestnanie
 • súhlas zamestnanca so spracúvaním osobných údajov v pracovno-právnych vzťahoch
 • evidovanie dochádzky prostredníctvom elektronických zariadení
 • biometria ako súčasť evidencie dochádzky
 • fotografia zamestnanca
 • zverejňovanie osobných údajov o zamestnancoch
 • profilovanie zamestnancov; spracúvanie informácií o záľubách, mimopracovných aktivitách, firemná kultúra, poskytovanie benefitov
 • prenos osobných údajov o zamestnancoch do 3. krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov
 • zavedenie kontrolného mechanizmu podľa Zákonníka práce
 • monitorovanie zamestnancov prostredníctvom využitia geolokalizačných služieb
 • monitorovanie zamestnanca prostredníctvom kamier
 • kamerové systémy v podmienkach zamestnávateľa (ako ich rozlíšiť vo vzťahu k povinnostiam podľa zákona o ochrane osobných údajov; povinnosti prevádzkovateľa, primeranosť monitorovaného priestoru; primeranosť zásahu do práv a právom chránených záujmov fyzickej osoby/zamestnanca)
 • agentúra dočasného zamestnávania vs. užívateľský zamestnávateľ: vzájomné poskytovanie osobných údajov o zamestnancoch, rozsah poskytovaných osobných údajov, agentúrny zamestnanec ako oprávnená osoba (identifikácia prevádzkovateľa a jeho povinností)
 • kontrolná činnosť zástupcov zamestnancov (prístup k citlivým osobným údajom, rozsah osobných údajov, ktoré je zástupca zamestnancov oprávnený spracúvať pri výkone kontrolnej činnosti podľa Zákonníka práce)
 • zamestnávateľ vs. informácie o členstve zamestnancov v odborovej organizácii
 • kontrola podľa zákona o ochrane osobných údajov (práva a povinnosti kontrolovanej osoby (prevádzkovateľ/zamestnávateľ), práva a povinnosti kontrolného orgánu, konanie o ochrane osobných údajov, sankcie za porušenie zákonných povinností
 • diskusia

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
JUDr. Emília Halmešová
tel: +421 2/581 020 46
mobil: +421 907 239 998
e-mail: halmesova@wolterskluwer.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/581 020 46
email: halmesova@wolterskluwer.sk
web: www.wolterskluwer.sk

Adresa
Wolters Kluwer s. r. o.
Mlynské nivy 48, Bratislava Zobraziť na mape