Osobitosti (nielen) veľkých stavebných projektov podľa FIDIC zmluvných podmienok – prípravná a realizačná fáza

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

V slovenskej investičnej výstavbe si (nielen) pri veľkých investičných projektoch našli svoje miesto FIDIC zmluvné podmienky. Samotné zmluvné podmienky sú len prostriedkom pre lepšiu prípravu a realizáciu stavebného projektu, ale nie sú samospasiteľné a je vždy potrebné venovať pozornosť prípravnej fáze – príprave verejného obstarávania a ponuky do tendra a následne aj samotnému plneniu. Program seminára ponúka komplexný prehľad o jednotlivých štádiách procesu prípravy a realizácie stavby riadiacej sa režimom FIDIC zmluvných podmienok. Seminár sa zameriava tak na okolnosti stavebného konania (DÚR, DSP, EIA), proces verejného obstarávania, ale aj na samotné plnenie zmluvy, a to nielen z pohľadu inštitútov FIDIC zmluvných podmienok, ale aj z pohľadu kvality realizovaných stavebných prác (požiadavky na kvalitu stavebných výrobkov, výrobných postupov a pod.)

Cieľová skupina

verejní obstarávatelia a uchádzači v procese verejného obstarávania, prijímatelia pomoci z fondov EÚ, investori, objednávatelia, zhotovitelia, stavební dozori, stavbyvedúci, široká stavebná verejnosť, advokáti

Obsahová náplň

13. október 2016

 • Prípravná fáza stavebnej dokumentácie – dokumentácia pre stavebné povolenie, dokumentácie pre územné rozhodnutie, náležitosti, rozdiely
 • Stavebné konanie – základné pojmy, náležitosti podania, účastníci konania, priebeh konania, rozhodnutie, odvolacie konanie
 • Osobitné ustanovenia stavebného zákona pre stavby posudzované podľa zákona o EIA
 • Vybrané činnosti vo výstavbe – projektant, stavebný dozor, stavbyvedúci
 • Informácia o príprave nového stavebného zákona

Prednášajúci: Ing. Zuzana Kovácsová

 • Prípravná fáza verejného obstarávania – stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a prípravné konzultácie
 • Výber postupu verejného obstarávania – reverzné verejné obstarávania pre nadlimitné zákazky, stavebné práce na EKS, rokovacie konanie so zverejnením na stavebné zákazky
 • Podmienky účasti – jednotný európsky dokument, protikartelová podmienka účasti, možnosť vyžadovania referencií aj za dlhšie obdobie ako 5 rokov, osobitosti referencií na technológiu , preukazovanie podmienok účasti subdodávateľmi, preukazovanie podmienok účasti tretími osobami, samoočistný mechanizmus, nahradenie tretej osoby príp. subdodávateľa iným subjektom
 • Vyhodnocovanie ponúk – delenie zákazky na časti, sumárna ponuka, princíp proporcionality, posudzovanie ponúk z pohľadu požiadaviek na predmet zákazky, komunikácia vo verejnom obstarávaní
 • Uzatvorenie zmluvy – poskytovanie súčinnosti, register konečných užívateľov výhod, odkladacie podmienky účinnosti zmluvy
 • Dodatkovanie – nový mechanizmus uzatvárania dodatkov, dodatok vs. rokovacie konanie na dodatočné stavebné práce

Prednášajúci: JUDr. Juraj Tkáč

14. október 2016

 • FIDIC zmluvné podmienky – prípustnosť použitia, Červená vs. Žltá vs. Zelená vs. Strieborná kniha FIDIC, spôsob odkazu na FIDIC vo verejnom obstarávaní
 • Subjekty zmluvných podmienok FIDIC:
  • objednávateľ – jeho práva a povinnosti, rôzne postavenie v jednotlivých FIDIC zmluvných podmienkach,
  • zhotoviteľ – jeho práva a povinnosti,
  • stavebný dozor – jeho práva a povinnosti, rôzne postavenie v jednotlivých FIDIC zmluvných podmienkach
  • iné subjekty pôsobiace na stavenisku
 • Proces výstavby diela v Červenej, Žltej, Striebornej a Zelenej knihe:
  • projektová dokumentácia vs. požiadavky objednávateľa,
  • začatie výstavby – prístup na stavenisko, zábezpeka na vykonanie prác,
  • meranie a oceňovanie vykonávaných prác, charakter zmluvnej ceny,
  • skúšky – priebežné, záverečné, testovacia prevádzka,
  • zmeny, zlepšovací návrh, povinnosť zhotoviteľa vykonať zmeny
  • platby za vykonané práce – zálohové platby, priebežné platby, zádržné, konečná faktúra
  • prebratie diela, predčasné užívanie
  • odstraňovanie vád na diele, defectsliabilityperiodvs. záručná doba
 • ClaimManagement v Červenej, Žltej, Striebornej a Zelenej knihe:
  • funkcie nárokov,
  • najčastejšie nároky zhotoviteľa v Červenej, Žltej, Striebornej a Zelenej knihe,
  • najčastejšie nároky objednávateľa v Červenej, Žltej, Striebornej a Zelenej knihe,
  • princíp kritickej cesty,
  • rozhodovanie sporov

Prednášajúci: JUDr. Juraj Tkáč

 • Posudzovanie parametrov stavebných výrobkov a dokumenty na umiestnenie stavebných výrobkov na trh a zabudovanie do stavby
  • podmienky predloženia dokumentov o stavebných materiáloch vo verejnom obstarávaní, kontrola kvality materiálov počas plnenia zmluvy (aktuálne predpisy platné pri uvádzaní stavebných výrobkov na trh EÚ a na trh SR, technické špecifikácie, posudzovanie parametrov, vyhlásenie o parametroch, označenie CE, stanovenie požiadaviek na stavebné výrobky pri výberových konaniach – možné problémy a nedostatky,
  • kontrola stavebných výrobkov a ich parametrov pred uzatvorením zmluvy a pri realizácii stavby)

Prednášajúci: Ing. Daša Kozáková

Záver prvého dňa seminára – večerný program pokračuje rautom a zároveň príležitosťou k diskusii medzi účastníkmi a lektormi (nielen) k téme seminára.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
JUDr. Emília Halmešová
tel: +421 2/581 020 46
mobil: +421 907 239 998
e-mail: halmesova@wolterskluwer.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/581 020 46
email: halmesova@wolterskluwer.sk
web: www.wolterskluwer.sk

Adresa
Wolters Kluwer s. r. o.
Mlynské nivy 48, Bratislava Zobraziť na mape