Kontrola exportu položiek s dvojakým použitím

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Naučíme Vás všetko o systéme spoločnej kontroly a harmonizovanej politiky ktorou kompetentné orgány vynucujú a monitorujú v členských štátoch pohyb položiek s dvojakým použitím. Uplatňujú sa efektívne kontroly na základe spoločných zoznamov položiek s dvojakým použitím vrátane ich aktualizácie, zoznamu destinácií a smerníc ktoré sú účinnými prvkami systému kontroly exportu. Zodpovednosť za rozhodovanie o žiadostiach o vývozné povolenia spočíva na národných úradoch. Prenos softvéru a technológie prostredníctvom elektronických médií, faxu alebo telefónu do destinácií mimo EÚ sa musí taktiež kontrolovať. Mimoriadna pozornosť je venovaná problematike reexportu a konečného použitia. Právomoci colných orgánov podľa Colného kódexu spoločenstva a jeho vykonávacieho nariadenia sú zachované. Členské štáty ponechajú právo vykonávať kontroly transferov určitých položiek s dvojakým použitím v rámci EÚ s cieľom garantovať verejný poriadok a verejnú bezpečnosť.

Cieľová skupina

Všetky obchodné subjekty a podnikatelia, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie. Vývozcovia, dovozcovia, výrobné firmy, distribútori, sprostredkovatelia, obchodné zastúpenia, spracovatelia, dodávatelia, odberatelia, colní deklaranti, pracovníci logistiky, obchodníci, nákupcovia, predajcovia, manažéri, advokáti a zástupcovia v colnom konaní.

Obsahová náplň

 • Právny rámec kontroly položiek s dvojakým použitím
 • Základné pojmy a vysvetlenie ich významu
 • Rozsah pôsobnosti kontroly
 • Orgány zodpovedné za kontrolu exportu v Slovenskej republike
 • Predkladanie žiadostí a povoľovacie konanie
 • Vývozné povolenie a povolenie na poskytnutie sprostredkovateľských služieb
 • Zoznamy položiek s dvojakým použitím a ich aktualizácia
 • Colné konanie pri položkách s dvojakým použitím
 • Kontrolné opatrenia a povinnosti vývozcov
 • Zoznam položiek a technológie s dvojakým použitím (príloha I)
 • Podmienky nakladania s týmto to položkami a ich špecifikácia

Kategórie položiek s dvojakým použitím

 • Kategória 0 Jadrové materiály, zariadenia a príslušenstvo
 • Kategória 1 Osobitné materiály a súvisiace príslušenstvo
 • Kategória 2 Spracovanie materiálov
 • Kategória 3 Elektronika
 • Kategória 4 Počítače
 • Kategória 5 Telekomunikácie a „ochrana informácií“
 • Kategória 6 Snímače a lasery
 • Kategória 7 Navigácia a letecká elektronika
 • Kategória 8 Námorné loďstvo
 • Kategória 9 Letectvo, kozmonautika a pohon
 • Všeobecné vývozné povolenie EÚ (príloha II)
 • Vzor individuálneho alebo rámcového vývozného povolenia (príloha IIIa)
 • Vzor povolenia pre poskytovanie sprostredkovateľských služieb (príloha IIIb)
 • Spoločné prvky pre uverejňovanie v úradných vestníkoch členských štátov (príloha IIIc)
 • Zoznam tovaru pre povolenie na transfery položiek s dvojakým použitím v rámci EÚ (príloha IV)

Lektor:
Mgr. Jozef Vaško, em h.c.i. odborný konzultant a špecialista

Typ a platnosť osvedčenia:
celoštátne v prípade vyžiadania aj v anglickom jazyku

Termíny kurzov

Otvára sa ročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 6 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Jozef Vaško
tel:
+421 905 172 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
jozef.vasko@... zobraziť


Adresa
Starohájska 9/B, 91701 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 905 172 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
jozef.vasko@... zobraziť

web: www.cdservices.sk

Adresa
C&D Services s.r.o.
Starohájska 9/B, Trnava Zobraziť na mape