Aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami a odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa polročne
 • Miesto konania: Akademická 4, Nitra
 • Cena: 65 € (54,17 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: 65,00 € (vrátane DPH) pri platbe prevodom z účtu, 67,00 € (vrátane DPH) pri platbe v hotovosti €
 • Organizátor: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Aktualizačná odborná príprava

Informovať osoby, ktoré sú držiteľom platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami podľa § 15 ods.3 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov o aktuálnej platnej legislatíve a aktuálnych zmenách v oblasti bezpečného vykonávania činností spojených s odborným využitím veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí a obchodovaní s nimi.

UPOZORNENIE: Osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami, ktoré je platné k 31. júlu 2014 je povinná absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu najneskôr do:

 1. 30. júna 2015, ak držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo osvedčenie vydané do 31. decembra 2007,
 2. 31. decembra 2015, ak držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo osvedčenie vydané v rokoch 2008 až 2009,
 3. 31. decembra 2016, ak držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo osvedčenie vydané v rokoch 2010 až 2011,
 4. 31.decembra 2019, ak držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo osvedčenie vydané od roku 2012 až do 31.júla 2014.

Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu a vykonaní záverečnej skúšky absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami, ktoré predložia príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.

Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky č. POA: 2782/2014/95/2

Odborná príprava Informovať žiadateľov o overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami podľa § 15 ods. 3 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov ohľadne platnej legislatívy a bezpečného vykonávania činností spojených s ich odborným využitím a obchodovaním s nimi.

UPOZORNENIE: Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu a vykonaní záverečnej skúšky absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami. Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky č. POA: 2782/2014/95/2

Cieľová skupina

Aktualizačná odborná Osoba, ktorá je držiteľom platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami podľa § 15 ods.3 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov (povinnosť absolvovať najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti aktualizačnú odbornú prípravu).

Odborná príprava Fyzická osoba (podnikateľ, vedúci zamestnanec zodpovedný za vykonávanie prác s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami a zamestnanec pracujúci samostatne), ktorá je žiadateľom o overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami podľa § 15 ods. 3 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Obsahová náplň

Aktualizačná odborná

 • Aktuálne zmeny a doplnky v oblasti právnych predpisov súvisiacich s problematikou uvádzania chemických látok a zmesí na trh, najmä z hľadiska ich vplyvov na život a zdravie ľudí a životné prostredie
 • Aktuálne zmeny a doplnky v oblasti právnych predpisov súvisiacich s výkonom práce s chemickými faktormi, osobitne práce s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami
 • Aktuálne zmeny v oblasti toxikologie
 • Zásady prvej pomoci pri intoxikácii veľmi toxickými látkami a ich zmesami a toxickými látkami a ich zmesami – uplatnenie v praxi

Odborná príprava

 • Právne predpisy súvisiace s problematikou uvádzania chemických látok a zmesí na trh, najmä z hľadiska ich vplyvov na život a zdravie ľudí a životné prostredie
 • Právne predpisy súvisiace s výkonom práce s chemickými faktormi, osobitne práce s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami
 • Toxikológia
 • Zásady prvej pomoci pri intoxikácii organizmu veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Gabriela Páleníková
tel:
+421 37/791 02 *** zobraziť

email:
gabriela.palenikova@... zobraziť


Adresa
Akademická 4, 949 01 Nitra

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 37/791 02 *** zobraziť

mobil:
+421 902 920 *** zobraziť

email:
zuzana.repiska@... zobraziť

web: www.agroinstitut.sk

Adresa
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4, NITRA Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)