Transferové oceňovanie obchodných spoločností obcí, miest a VÚC

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Činnosť obcí, miest a VÚC je častokrát realizovaná prostredníctvom právnických osôb v ich zriaďovacej pôsobnosti a veľakrát aj prostredníctvom rôznych druhov obchodných spoločností (zabezpečovanie MHD, údržby zelene a ciest, technické služby, nakladanie s odpadom…)

Od 1. januára 2015 je pri realizácii vyššie uvedených činností potrebné pamätať aj na transferové oceňovanie, t.j. na špecifické pravidlá zdaňovania príjmov právnických osôb. Aj keď transferové oceňovanie sa po dlhý čas uplatňovalo len na nadnárodné obchodné spoločnosti, v súčasnosti je potrebné tieto pravidlá uplatňovať aj na vnútroštátne transakcie, vrátane transakcií obecných a mestských právnických osôb, vrátane právnických osôb VÚC.

Pravidlá transferového oceňovania vyžadujú predovšetkým správne vyčíslenie základu dane v transakciách so závislými osobami a tiež spracovanie dokumentácie o transferovom oceňovaní. Keďže nesplnenie týchto povinností je spojené s uložením opakovaných sankcií a prípadným dodatočným vyrubením dane, je dôležité pravidlá transferového oceňovania poznať a správne uplatňovať.

Príkladom transakcie medzi závislými osobami je okrem iného aj poskytovanie služieb obchodnou spoločnosťou mestu, ak má mesto podiel na základnom imaní tejto spoločnosti viac ako 25%. Keďže takéto a obdobné transakcie sa v podmienkach územnej samosprávy vyskytujú veľmi často, transferové oceňovanie sa stalo dôležitou témou pre zodpovedných pracovníkov týchto subjektov, ako aj pre starostov, primátorov a predsedov VÚC. Najlepším spôsobom ako sa vyhnúť daňovým sankciám je dostatočné poznanie pravidiel transferového oceňovania a správna identifikácia prípadov, na ktoré sa uplatnia.

Seminár ponúka výklad o definícii závislých osôb, o požiadavkách na spracovanie dokumentácie o transferovom oceňovaní, ako aj praktické príklady a najčastejšie chyby daňových subjektov. Je určený všetkým obciam, mestám a VÚC, ktoré svoje činnosti realizujú prostredníctvom vlastných obchodných spoločností, prípadne iných právnických osôb podliehajúcich dani z príjmov.

Cieľová skupina

zamestnanci úradov miest, obcí a VÚC, štatutárne orgány a zamestnanci obchodných spoločností a iných právnických osôb v zriaďovacej pôsobnosti obcí, miest a VÚC (napr. obchodné spoločnosti vykonávajúce technické služby, správu zelene, správu ciest, odpadové hospodárstvo, parkovacie služby, dopravné podniky a pod.)

Obsahová náplň

  • Obce, mestá, VÚC a ich vzťah k transferovému oceňovaniu
  • Najnovší právny vývoj a očakávané zmeny
  • Definícia závislých osôb na účely transferového oceňovanie a identifikácia povinných subjektov
  • Dokumentácia o transferovom oceňovaní – význam a účel, usmernenia Ministerstva financií SR a ich časová pôsobnosť
  • Obsahové náležitosti dokumentácie o transferovom oceňovaní (skrátená, základná a úplná dokumentácia) – rozbor a výklad o jednotlivých častiach dokumentácie
  • Metódy transferového oceňovania, funkčná a riziková analýza, analýza porovnateľnosti v dokumentácii o transferovom oceňovaní
  • Kontrola dokumentácie o transferovom oceňovaní po obsahovej a funkčnej stránke,
  • Najčastejšie chyby a praktické príklady
  • Odporúčania a praktické rady pre právnické osoby v zriaďovacej pôsobnosti obcí, miest a VÚC
  • Diskusia

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
JUDr. Emília Halmešová
tel: +421 2/581 020 46
mobil: +421 907 239 998
e-mail: halmesova@wolterskluwer.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/581 020 46
email: halmesova@wolterskluwer.sk
web: www.wolterskluwer.sk

Adresa
Wolters Kluwer s. r. o.
Mlynské nivy 48, Bratislava Zobraziť na mape