INTERNÝ AUDÍTOR EMS podľa normy ISO 14001:2015

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa polročne
  • Miesto konania: Hotel London, Trnava
  • Cena: 276 € (230 € bez DPH)
  • Poznámka k cene: cena zahŕňa: náklady na odborné a organizačné zabezpečenie kurzu, školiace materiály, občerstvenie počas kurzu, vystavenie osvedčenia v Sj a Aj po úspešnom absolvovaní kurzu.
  • Organizátor: SGS SLOVAKIA
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľ kurzu: nosná časť kurzu je zameraná na detailný výklad normy ISO 14001:2015, objasnenie postupov a zásad auditovania EMS (environmentálneho manažérskeho systému). Absolvent vzdelávacieho programu získa teoretické základy a zručnosti, ktoré mu pomôžu pri implementácii, udržiavaní / auditovaní a riadení systému environmentálneho manažérstva v organizácii.Úspešní absolventi získajú osvedčenie interného audítora EMS, ktoré ich oprávňuje zabezpečovať, riadiť a vykonávať interné audity podľa ISO 14001:2015 v ich organizácii.

Cieľová skupina

Cieľová skupina: pracovníci, ktorí v organizácii zabezpečujú implementáciu, udržiavanie / auditovanie a riadenie systémov environmentálneho manažérstva (EMS) podľa normy ISO 14001:2015, prípadne ostatní (dospelí nad 18 rokov s minimálne stredoškolským vzdelaním), ktorí majú záujem zdokonaliť sa v danej oblasti.

Obsahová náplň

RÁMCOVÝ PROGRAM ŠKOLENIA:

1. deň Zahájenie – prezentácia účastníkov Úvod do systémov environmentálneho manažérstva Úvodné environmentálne preskúmanie Riadenie environmentálnych aspektov Riadenie environmentálnych aspektov Norma STN EN ISO 14001:2015 4.1 Všeobecné požiadavky 4.2 Environmentálna politika 4.3 Plánovanie

2. deň Norma STN EN ISO 14001:2015
4.4 Zavedenie a prevádzka
4.5 Kontrola a nápravná činnosť
4.6 Preskúmanie manažmentom Norma STN ISO 19011:2012 – Návod na auditovanie systémov manažérstva

3. deň Norma STN ISO 19011:2012 – Návod na auditovanie systémov manažérstva Interný audit EMS Prehľad legislatívy SR v oblasti životného prostredia Záverečný test

V priebehu kurzu modelové cvičenia.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie IA EMS

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Richard Vajda
mobil: +421 918 508 338
e-mail: richard.vajda@sgs.com

Adresa
Hotel London, Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 55/783 61 21
mobil: +421 918 508 338
email: richard.vajda@sgs.com
web: www.sgs.com

Adresa
SGS SLOVAKIA
Kysucká 14, Košice Zobraziť na mape